Public Training
Insight Business Excellence Tools : Strategy and Measurement, Analysis and Knowledge Management
Loading Events
วันที่อบรม
12 - 13 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-17:00 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 8,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

  • This event has passed.

จากรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี 2545 จนถึง
ปี 2557 ซึ่งจัดท าโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น ผลจกาการวิเคราะห์พบว่า หมวด 2 กลยุทธ์ และหมวด
4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้เป็นสองหมวดที่องค์กรส่วนใหญ่ได้ระดับคะแนนค่อนข้างต่ำเมื่อ
เปรียบเทียบกับหมวดอื่น สาเหตุหลักเนื่องจากแนวทางในการบริหารจัดการกลยุทธ์ขององค์กร และการวัด วิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ยังขาดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจึงส่งผลกระทบต่อการบูรณาการกันของ
หมวดต่างๆ

ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางการจัดทำกลยุทธ์ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้
ในการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างหมวด
ต่างๆ เช่น ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างข้อมูลในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์และการรปรับปรุงการปฏิบัติการ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดในการสร้างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ความ
เกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในระบบงานขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร จากองค์กรที่สมัครขอรับรางวัล ซึ่งต้องการปรับปรุง
พัฒนาหมวด 2 และหมวด 4 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรสามารถนำแนวคิด แนวทาง รวมทั้งเครื่องมือการบริหารจัดการใน หมวด 2 กลยุทธ์ และ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา /
กิจกรรมกลุ่ม / อภิปราย /
แบบทดสอบ
12-13 มิถุนายน 2567 8,500 บาท

 

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  •  ปัญหา สาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการดำเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด
    2 และหมวด 4
  • เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวัด การวิเคราะห์และการ
    จัดการความรู้ขององค์กร
  • ความเชื่อมโยงเกณฑ์หมวด 2 และหมวด 4 กับหมวดอื่นๆ

 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณธนศักดิ์, คุณพัชรวรรณ และคุณวชิระ
โทร 0-2619-5500 ต่อ 451, 466-467
Email : [email protected]


วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)