เลื่อนเป็น สิงหาคม">
Public Training
Learning and Sharing with Winner Organizations : ครั้งที่ 1 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เลื่อนเป็น สิงหาคม
Loading Events
วันที่อบรม
23 สิงหาคม 2567
เวลา 8:00-17:00 น.
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
5,000.00 ฿

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับองค์กร หรือผู้ที่ต้องการศึกษา แลกเปลี่ยน เห็นตัวอย่างหรือแนวทางการประยุกต์การบริหารจัดการ
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์กรที่ได้รับรางวัล

 

วัตถุประสงค์

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์การ
ได้รับรางวัล ที่มีการดำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

เห็นตัวอย่าง แนวทางการประยุกต์ใช้ค่านิยมองค์กร เกณฑ์หมวดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับใช้กับ
องค์กรและเรียนรู้จากประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่ทำจริง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การปรับปรุงองค์กร

 

วิธีการ

ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
องค์กรที่ได้รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการถาม-ตอบ

 

กำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

08.00 – 08.30

ลงทะเบียน

ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พร้อมรับประทานอาหารว่าง

08.30 ออกเดินทางสู่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (จ.ระยอง)
09.30

Pre Brief

เตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมชมองค์กร (บนรถ)

11.30 – 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 ออกเดินทาง (ต่อ)
13.00 – 16.00

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็น

PTTLNG’s Journey to Excellence: Key Success to a Sustainable Growth

กุญแจแห่งความสำเร็จของ PTTLNG เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศในระดับสากล พร้อมการเติบโตอย่างยั่งยืน

บทบาทของผู้นำ สะท้อนความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ที่ท้าทาย การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

    • เส้นทางของ PTTLNG เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
    • ปัจจัยสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนความสำเร็จ

Best Practice Highlight: (Innovation)

การนำความเย็น LNG ที่เหลือใช้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG มาใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆ

(Cold Energy Utilization from LNG Regasification Process

เยี่ยมชมกิจการ

อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารสำนักงานที่มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน มี การออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ สังคม ชุมชนโดยรอบ มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ตลอดทั้งปี

16.00 ออกเดินทางกลับ *

หมายเหตุ :

  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • ระยะเวลาในการเดินทางขากลับขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร กรณีต้องจองตั๋วเครื่องบิน โปรดจองในวันถัดไป
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับสมัคร กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม ยกเว้นได้รับการพิจารณาจาก องค์กรที่เข้าเยี่ยมชมแล้ว

 

อัตราค่าลงทะเบียน  

5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและค่าเดินทางจากสถาบัน ไปบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จ.ระยอง

 


วิทยากร

วลีพร ธนาธิคม

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน