Public Training
Learning and Sharing with Winner Organizations : ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Loading Events
วันที่อบรม
25 กรกฎาคม 2567
เวลา 8:00-17:00 น.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 5,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
5,000.00 ฿

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับองค์กร หรือผู้ที่ต้องการศึกษา แลกเปลี่ยน เห็นตัวอย่างหรือแนวทางการประยุกต์การบริหารจัดการ
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์กรที่ได้รับรางวัล

 

วัตถุประสงค์

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ตัวอย่างการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์การ
ได้รับรางวัล ที่มีการดำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

เห็นตัวอย่าง แนวทางการประยุกต์ใช้ค่านิยมองค์กร เกณฑ์หมวดต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับใช้กับ
องค์กรและเรียนรู้จากประสบการณ์จากองค์กรตัวอย่างที่ทำจริง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การปรับปรุงองค์กร

 

วิธีการ

ชี้ประเด็น สรุปประเด็นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
องค์กรที่ได้รางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการถาม-ตอบ

 

กำหนดการ

เวลา

กำหนดการ

09.00 – 09.30

ลงทะเบียน

ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พร้อมรับประทานอาหารว่าง

09.30 ออกเดินทางสู่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จ.ชลบุรี)
09.30

Pre Brief

เตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมชมองค์กร (บนรถ)

11.30 – 12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 ออกเดินทาง (ต่อ)
13.00 – 16.00

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็น

“การขับเคลื่อนองค์กรผ่าน Corporate KPI”

การนำองค์กรฝ่ายวิสัยทัศน์ พันธกิจ

·      การสื่อสารสร้างความผูกพันกับบุคลากร

·      การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์

·      การบูรณาการการวัดและใช้ตัวชี้วัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการขยายศักยภาพในอนาคต

·      การประเมินอัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลกร

·      สวัสดิการ ความมั่นใจด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

·      การพัฒนาอาชีพ (Career Path)

·      การสร้างและการจัดการความรู้ในองค์กร

Best Practice

16.00 ออกเดินทางกลับ *

หมายเหตุ :

  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • ระยะเวลาในการเดินทางขากลับขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร กรณีต้องจองตั๋วเครื่องบิน โปรดจองในวันถัดไป
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับสมัคร กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม ยกเว้นได้รับการพิจารณาจาก องค์กรที่เข้าเยี่ยมชมแล้ว

 

อัตราค่าลงทะเบียน  

5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและค่าเดินทางจากสถาบัน ไปคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จ.ชลบุรี)