Public Training
TMD-04 : TOYOTA Shop Floor Management and Development System รุ่น 5
Loading Events
วันที่อบรม
19 - 21 สิงหาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 35,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 37,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
37,000.00 ฿

 

ในการผลิตของ Toyota มีแนวคิดหลักในเรื่องการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนน้อย และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในเวลา ผ่านการใช้งานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อที่จะรักษาสภาพการทำงานให้คงสภาพในสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามา Toyota ยังใช้หลักการ Floor Management Development System ซึ่งเป็นหลักในการบริหารจัดการหน้างานรายวัน หลักสูตรนี้เป็นการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทที่ของสมาชิกแต่ละระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน หัวหน้างานรวมถึงผู้บริหาร โดยใช้ความรู้และทักษะของตน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริบัท โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติที่หน้างานจริง จนเกิดเป็นผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของพนักงานแต่ละระดับ โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) รวดเร็วและถูกต้อง
 • สามารถป้องกันการเกิดซ้ำ และขยายผล (Yokoten)
 • เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จึงส่งผลให้ Shop Floor มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการบริหารจัดการและการผลิตของโตโยต้า
 • ผู้อบรมสามารถมองเห็นและสามารถเข้าใจความปกติผิดปกติใน Shop floor รวมถึงการไคเซ็นความผิดปกติเพื่อให้การทำงานสะดวก ปลอดภัยและง่าย
 • สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีผลกำไรมีประสิทธิผลมากขึ้น
 • หัวหน้างาน ผู้บริหาร

 • บุคคลทั่วไปสนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร ทีมวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

 • วัฒนธรรมและแนวคิดพื้นฐานการผลิตของโรงงานโตโยต้า
 • การยืนยันความพร้อมก่อนการผลิต
 • การนำงานมาตรฐานไปใช้อย่างทั่วถึง
 • การดูแลรักษา / การซ่อมบำรุงประจำวัน
 • การตอบสนองต่อความผิดปกติ
 • การบริหารความผิดปกติ
 • ศึกษาดูการบริหารจัดการของโรงงานประกอบ
 • ให้คำแนะนำการบริหารจัดการที่หน้างานของผู้เข้าอบรม
คุณจิราวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

 

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution

 

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Business Solution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

บทนำ

– แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota

– แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี Floor Management Development System

– แนะนำการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ใช้ในการบริหารจัดการที่หน้างาน

– แนวคิดพื้นฐานของโตโยต้า

ยืนยันความพร้อมก่อนเริ่มทำการผลิต (คน, วัสดุ / อุปกรณ์ , เครื่องจักร , วิธีการ)

Day 2 การนำงานมาตรฐานไปใช้อย่างทั่วถึง

– การกำหนด Standardize work คน

– ทำการสอน Standardize work ให้สมาชิกทำตาม

– ทำการหา Muri , Mura และ Muda

– ทำการพัฒนาและปรับปรุง

การดูแลรักษา / ซ่อมบำรุงประจำวัน

– แนวคิดการซ่อมบำรุงของโตโยต้า

– ข้อดีและขั้นตอนการทำกิจกรรม

– การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ (Equipment Function Check)

– การตรวจจับความผิดปกติโดยการใช้ประสาทสัมผัส

การตอบสนองต่อความผิดปกติ

– แนวคิดและการตอบสนองเรื่องความปลอดภัย

– แนวคิดและการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ

– แนวคิดและการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องการผลิต

– แนวคิดและการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องต้นทุน

Day 3 การบริหารความผิดปกติของ 3 สิ่งที่เคลื่อนไหวและการดำเนินการของสิ่งของ คน และการบริหารข้อมูล

– Step 1 กำหนดมาตรฐาน

– Step 2 4S และการทำให้มองเห็นได้

– Step 3 การแก้ไขปัญหา

Visual Factory Observation

– การบริหารจัดการเรื่องสิ่งของ คน และข้อมูล

– สรุปผลการอบรม

Post-Test

Day 4 Coaching เป็น Optional**
ติดตามการทำกิจกรรมที่หน้างานครั้งที่ 1 และให้คำแนะนำ
(หลังจากการอบรม 2 สัปดาห์)
Day 5 Coaching เป็น Optional**
ติดตามการทำกิจกรรมที่หน้างานครั้งที่ 2 และให้คำแนะนำ
(หลังจากการติดตามการทำกิจกรรมครั้งที่ 1 -> 2 สัปดาห์)

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา
3 วัน ณ TOYOTA (สำโรง)
อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%)
บรรยาย / ตัวอย่างกรณีศึกษา /
กิจกรรม (Workshop)
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2567
Member 35,000 บาท
Non-member 37,000 บาท

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าสถาบันเพื่อยืนยันการจัดงานก่อนจองห้องพัก และ/หรือตั๋วเครื่องบิน

กิจกรรม
ระยะเวลา
อัตราค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม Vat 7%)
Follow up Coaching
บริการเสริมการให้คำปรึกษาแนะนำแบบรายองค์กร
**Coaching เป็น Optional
1-2 วัน
วันละ 20,000 บาท

 

หมายเหตุ :

(1) Coaching เป็น Optional บริการเสริมการให้คำปรึกษาแนะนำรายองค์กร กรณีเลือก Follow up Coaching เพิ่มเติม จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมก่อน

(2) ค่าเดินทาง
กรณีที่ 1 :

1.1) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล องค์กรของผู้อบรมส่งรถมารับทีมงานเอง ไม่คิดค่าเดินทาง
1.2) ที่ปรึกษาเดินทางเองในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,800 บาท ต่อวัน

กรณีที่ 2 :

2.1) พื้นที่ต่างจังหวัด องค์กรของผู้อบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ได้แก่ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และส่งรถมารับทีมงานที่สนามบินไปยังที่พักและสถานประกอบการของผู้อบรม

 

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 453 , 455 (ผ่องอำไพ และ จันทกานต์)

Email : [email protected]

Line : เพิ่มเพื่อน

วิทยากร

คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการแผนก Business Solution

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution