Public Training
TQA Criteria
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
4,500.00 ฿

TQA Criteria

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อคำถามโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์
 • สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ครอบคลุมเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทั้งในภาพรวม และข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อคำถามโดยรวม (Overall Questions) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์  พร้อมตัวอย่างประกอบ  เพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร

 • จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • โครงร่างองค์กร
 • การนำองค์กร
 • กลยุทธ์
 • ลูกค้า
 • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • บุคลากร
 • การปฏิบัติการ
 • ผลลัพธ์
 • แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ปี 2565-2566

 

ผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมชาติ  น้อยสิริสุข ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช   ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและผู้จัดการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณวลีพร ธนาธิคม ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติและวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

 TQA Criteria
Module
รายละเอียด
Module 1
Ep 1: ภาพรวมโครงสร้างของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
EP 2: การมุ่งเน้นที่ค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Value)
Quiz ความเป็นมาและโครงสร้างเกณฑ์
Module 2 :
โครงร่างองค์กร
EP 1: ลักษณะองค์กร
EP 2:  สภาวการณ์ขององค์กร
Quiz โครงร่างองค์กร
Module 3 :
หมวด 1 การนำองค์กร
EP 1: 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
EP 2: 1.2 การกำกับดูแลและการทำประโยชน์ให้สังคม
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 1 เชิงระบบ
EP 4: ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 1
Quiz หมวด 1 การนำองค์กร
Module 4 :
หมวด 2 กลยุทธ์
EP 1: 2.1 การจัดทำกลยุทธ์
EP 2: 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 2 เชิงระบบ
EP 4: ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 2
Quiz หมวด 2 กลยุทธ์
Module 5 :
หมวด 3 ลูกค้า
EP 1: 3.1 ความคาดหวังของลูกค้า
EP 2: 3.2 ความผูกพันของลูกค้า
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 3 เชิงระบบและ
ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 3
Quiz หมวด 3 ลูกค้า
Module 6 :
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
EP 1: 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร
Ep 2: 4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 4 เชิงระบบ
EP 4: เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหมวด 4
Quiz หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Module 7 :
หมวด 5 บุคลากร
EP 1: 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
EP 2: 5.2 ความผูกพันของบุคลากรและ
ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 5 เชิงระบบ
EP 3: ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 5
Quiz หมวด 5 บุคลากร
Module 8 :
หมวด 6 การปฏิบัติการ
Ep 1: 6.1 กระบวนการทำงาน
EP 2: 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการเจตจำนง
EP 3: ตัวอย่างการเชื่อมโยงข้อคำถามเกณฑ์หมวด 6 เชิงระบบ
EP 4: ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 6
Quiz หมวด 6 การปฏิบัติการ
Module 9 :
มิติการให้คะแนน
EP 1: ระบบการให้คะแนน
EP 2 : แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ
EP 3: แนวทางการให้คะแนนผลลัพธ์
Module 10 :
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์ปี 2565-2566

 

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

ผู้เรียนต้องผ่านการทำแบบทดสอบทุกบทเรียน

**ใบรับรองในหลักสูตร TQA Criteria สามารถใช้อ้างอิงในการเข้าอบรมหลักสูตรต่อเนื่องของTQA Training Program ได้ โดยมีระยะเวลาอ้างอิงได้ 1 ปีเท่านั้น**

(สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับรอง กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอบรม)

 

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

ราคา 4,500 บาท (ไม่รวม VAT)

เวลาเรียนรวม 7 ชั่วโมง 27 นาที

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]