Public Training
Exclusive Study Visit in Japan : Exploring Strategic Planning for the Future Success New
Loading Events
วันที่อบรม
24 - 28 มีนาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 151,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
151,000.00 ฿
ศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

       

 

        สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างก้าวหน้า องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน หรือภาคการศึกษาของญี่ปุ่นมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

        สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงกำหนดจัดโปรแกรม Exclusive Study Visit : Exploring Strategic Planning for the Future Success in Japan  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรต่างๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practices) ด้านการวางแผนกลยุทธ์จากองค์กรชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

 

โปรแกรมนี้มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ระหว่างองค์กรไทยและญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจไทยในการแข่งขันกับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรชั้นนําในต่างประเทศ
 • เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการวางแผนกลยุทธ์จากองค์กรต้นแบบ
 • เพื่อนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์กับองค์กรชั้นนําในต่างประเทศ
 • เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงกลยุทธ์และมุมมองใหม่ๆ ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

 

ประโยชน์

 • เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวางแผนกลยุทธ์จากองค์กรชั้นนําในญี่ปุ่น
 • นําความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายด้านการวางแผนกลยุทธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น
 • ส่งเสริมและกระตุ้นการคิดเชิงกลยุทธ์ เกิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้างาน ในภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ และองค์กรการศึกษา ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับการกําหนดกลยุทธ์องค์กร
 • ผู้ที่สนใจศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวางแผนกลยุทธ์จากประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจ มุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 • ผู้ที่สนใจสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นโดยตรง

 

องค์กรที่จะเข้าดูงาน

3 องค์กรชั้นนำประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถเป็นตัวอย่างในภาคการบริการ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร อาทิ The Japan External Trade Organization (JETRO), Keio University (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

 

 

Tentative program

วันที่ เวลา กิจกรรม
24 มีนาคม 2567
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น
25 มีนาคม 2567
07.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนาริตะ
09.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงาน เพื่อจุดประกายความคิด ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (1)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงาน สัมผัสวิถีที่แตกต่างเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น (2)
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
26 มีนาคม 2567
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 – 11.30 น. ศึกษาดูงาน Jetro (3)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 16.30 น. ศึกษาดูงาน Keio University (4)
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
27 มีนาคม 2567
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 – 11.30 น. ศึกษาดูงาน องค์กร (5)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 16.00 น. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
17.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
28 มีนาคม 2567
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 – 12.00 น. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
12.00 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร
22.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

 

 

ค่าธรรมเนียม (ราคาต่อคน)

ท่านละ 151,000 บาท
(รวม vat 7%=161,570.-)

ราคาดังกล่าวรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้า อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ
 • ค่าเข้าเยี่ยมชมองค์กร / ค่าห้องประชุม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่ารถโค้ชสำหรับรับ-ส่งสนามบิน-ที่พัก กรณีเดินทางไปกลับเป็นหมู่คณะ
 • ค่าล่าม
 • ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

!!ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง
เวลา/วันไป-กลับ พร้อมคณะ!!

ราคาดังกล่าว ไม่รวม

ค่าทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือรายการ (ลูกค้าดำเนินการเอง)

หมายเหตุ :

 • กรณีไม่มีคู่พัก หรือต้องการพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 29,000 บาท
 • ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่มเริ่มต้น 55,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง ณ วันออกตั๋ว

 

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 • สมัครด่วน!! จำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น  (ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด)
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
 • สถาบันแจ้งตอบรับทาง E-mail และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี
  • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
   • ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
   • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724
  • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected]

 

 

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
 • กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และเรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 451 , 466 – 467
E-mail: [email protected]