USA Study Mission on Unveiling the Potential of Boston‘s EdTech Ecosystem in Transforming Education">
Public Training
USA Study Mission on Unveiling the Potential of Boston‘s EdTech Ecosystem in Transforming Education
Loading Events
วันที่อบรม
10 - 14 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
บอสตัล สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลาอบรม : 5 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 325,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
325,000.00 ฿
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 Day Executive Immersion Program in Boston!

ในศตวรรษที่ 21 ภาคธุรกิจรวมถึงวงการศึกษากําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกพัฒนาขึ้นและนํามาประยุกต์ใช้ทั้งในระบบการศึกษาและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บอสตันคือจุดศูนย์กลางของเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ EdTech และ Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีในธุรกิจบริการที่ล่ำสมัย ที่มีความสําคัญระดับโลก มีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ มหาวิทยาลัย บริษัท EdTech ที่ประสบความสําเร็จ และองค์กรไม่แสวงหากําไรที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาขั้นสูง โดยเฉพาะมีแนวทางการพัฒนา EdTech Ecosystem ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรไทย ร่วมกับ Silicon Valley Innovation Center หรือ SVIC องค์กรผู้นำในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ เป็นแหล่งที่มีความรู้และแหล่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในการสนับสนุนธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ เน้นการจัดงานซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในรูปแบบการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานที่เชื่อมโยงกับธุรกิจและนวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก จึงได้กำหนดจัดโปรแกรมการสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ USA Study Mission on “Unveiling the Potential of Boston’s EdTech Ecosystem in Transforming Education” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้สัมผัสและศึกษาระบบนวัตกรรม EdTEch ระบบไอทีและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมถึง กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ การพัฒนาความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ถึงแนวทางการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ ของงานบริการในทุกภาคธุรกิจ รวมถึงโลจิกติกส์ และภาคการศึกษาไทย เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรและสอดคล้องกับโลกอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้สัมผัสและศึกษาระบบไอที นวัตกรรม เทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงการเรียนรู้กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ การพัฒนาความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ถึงแนวทางการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ ของงานบริการในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการศึกษาไทย อาทิ มหาวิทยาลัยชั้นนํา บริษัทเทคโนโลยี บริษัท EdTech ที่ประสบความสําเร็จ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีงานบริการและการศึกษาขั้นสูง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

 • เพื่อสํารวจระบบไอที นวัตกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการ โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้
 • เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมการเรียนการสอนและงานบริการที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อพัฒนาความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเรียนรู้แนวทางการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ ในทั้งภาคธุรกิจและองค์กรการศึกษา
 • เพื่อศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทําให้บอสตันกลายเป็นศูนย์กลาง EdTech ระดับโลก
 • เพื่อเสริมสร้างบทบาทของผู้เข้าร่วมโครงการในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

Boston ecosystem

Program Highlights

โปรแกรม 5 วัน ที่จะนำผู้เข้าร่วมทุกท่าน เข้าถึงเทคโนโลยีงานบริการ โดยเฉพาะภาคการศึกษา และ Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง
ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่พลิกโฉมการศึกษาและงานบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเดิมๆ

 • เชื่อมต่อกับผู้พัฒนานวัตกรรม ทั้งในแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ การเรียนรู้เฉพาะบุคคล รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้อง ผ่านประสบการณ์จริงด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย
 • เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและงานบริการที่เกี่ยวข้อง
 • พบกับเทคโนโลยีที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาทางเลือก และเทคโนโลยีใน Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาเทคโนโลยี, ระบบ IT, IoT, Cloud, Big Data และ FinTech ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับ EdTech งานบริการ โลจิสติกส์ และ Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้เชื่อมต่อกับบริษัทที่สร้างนวัตกรรม และการสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ที่คัดสรรข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันและข้อคิดเห็นที่ลึกซึ้งในการสร้างอนาคตมาโดยเฉพาะ

 

ดิจิทัลจะมา ปรับโฉมองค์กร ในช่วงปีข้างหน้านี้ อย่างไร?

การจะเป็นองค์กรดิจิทัล
จำเป็น ต้องลงทุนอะไรบ้าง
เทคโนโลยี! บุคลากร! ทรัพยากร!

องค์กรจําเป็นต้อง
เปิดตัวผลิตภัณฑ์และหุ้นส่วนใหม่ๆ
เพื่อครองตลาดในอนาคต เมื่อใด?

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารองค์กร เจ้าของกิจการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์กร
 • หน่วยงานของรัฐที่หน้าที่หรือบทบาทในการกำหนดนโยบายและกรอบการศึกษา
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบไอที นักพัฒนานวัตกรรม ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะภาคการศึกษา และ Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ผู้มีส่วนในการนำเทคโนโลยีมาใช้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโซลูชันเทคโนโลยีของภาคบริการ ภาคการศึกษา และ Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง

 

Boston-ecosystem-schedule

Boston ecosystem

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับประสบการณ์ 5 วัน ที่จะพลิกโฉมการศึกษาและงานบริการที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบเดิมๆ

ใน 12 เซสชั่น ของการสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ตลอด 5 วัน ทุกท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและงานบริการผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเชื่อมทุกท่านเข้ากับบริษัทชั้นนําของบอสตัน ซึ่งนําเทคโนโลยีใหม่ๆ และโมเดลธุรกิจดิจิทัลมาใช้เพื่อปฏิวัติงานบริการ โดยเฉพาะวงการการศึกษา

Day1 | 10 มิถุนายน 2567 E-Learning and EdTech
 • เชื่อมต่อกับผู้พัฒนานวัตกรรม ทั้งในแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ การเรียนรู้เฉพาะบุคคล รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้อง ผ่านประสบการณ์จริงด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย ด้วย AR, VR และ AI
Day2 | 11 มิถุนายน 2567 Disruption at Various Stage
 • เรียนรู้ระบบการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับอุดมศึกษาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
Day3 | 12 มิถุนายน 2567 New Ways to Learn
 
 • พบกับเทคโนโลยีที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาทางเลือก และเทคโนโลยีใน Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง
Day4 | 13 มิถุนายน 2567 The infrastructure 
 
 • ศึกษาเทคโนโลยี, ระบบ IT, IoT, Cloud, Big Data และ FinTech ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับ EdTech และงานบริการที่เกี่ยวข้อง
Day5 | 14 มิถุนายน 2567 Cultivating team Culture and Comradery
 
 • สัมผัสแลนด์มาร์คและงานอีเวนต์ติดเทรนในบอสตัน


ผู้เชี่ยวชาญมาจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรของ Silicon Valley Innovation Center อาทิ

company-ref

Tentative Agenda

(เสาร์) 8 มิ.ย. 22.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
(อาทิตย์) 9 มิ.ย.

02.30   (AM) ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโลแกน บอสตัน
14.50 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโลแกน บอสตัน (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง)

 

Day1 | 10 มิ.ย. E-Learning and EdTech
  เชื่อมต่อกับผู้พัฒนานวัตกรรม ทั้งในแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ การเรียนรู้เฉพาะบุคคล รวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้อง ผ่านประสบการณ์จริงด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย ด้วย AR, VR และ AI

Session 1

Disrupting Education with Online Platforms

การเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน จากทุกที่ ในอดีตการศึกษาเป็นสิทธิพิเศษของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและควบคุมโดยสถาบันชั้นนำเพียงไม่กี่แห่ง แต่ในวันนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป ในช่วงปีที่ผ่านมา คลื่นของแฟลตฟอร์มออนไลน์ที่เสนอหลักสูตรและปริญญา ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องอิสระ ลดข้อจำกัดในการเข้าถึง เช่น ต้นทุน หรือสถานที่ตั้ง ในเซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้พบกับหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ปฏิวัติระบบงานบริกา โดยเฉพาะภาคการศึกษา จะได้เห็นว่า เทคโนโลยีกำลังส่งผลกระทบต่องานบริการและการเรียนรู้ในปัจจุบันอย่างไร และการศึกษาและงานบริการที่เกี่ยวข้องในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

Session 2

The Digital Learning Ecosystem

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน รวมถึงระบบงานบริการและระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นจากบริษัทเทคโนโลยีเพียงไม่กี่แห่งที่มองเห็นโอกาสในการสร้างระบบนิเวศออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้บริการทั้งงานธุรกิจ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยนำเสนอทั้ง e-book ประกอบการเรียนการสอน ติวเตอร์ออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ในเซสชันนี้ ทุกท่านจะได้เชื่อมต่อกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้และงานบริการที่เกี่ยวข้องไปสู่รูปแบบดิจิทัล และจะได้ “มองเห็นภาพชัดเจน” ว่า ผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน จะ “ส่งผลต่อ” รูปแบบงานบริการที่เกี่ยวข้องและระบบการศึกษาในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าอย่างไร

Session 3

Team Regroup

เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปใช้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล โดยใช้ Best Practices ของ บอสตัน เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง Blueprint ขององค์กร” มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Day2 | 11 มิ.ย. Disruption at Various Stages
  เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและงานบริการที่เกี่ยวข้อง

Session 1

EdTech and Higher Education

แม้ปัจจุบันนักศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะเรียนออนไลน์ แต่สถาบันการศึกษายังคงมีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ แทนที่จะถูกลดบทบาท กลับกำลังปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับกระแส EdTech เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำในบอสตัน เพื่อเรียนรู้วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาหลักสูตรออนไลน์และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักศึกษาในยุคดิจิทัล

Session 2

AR, VR and AI for Experiential Education

บริษัทรุ่นใหม่ของบอสตันและซิลิคอนแวลลีย์ กำลังพลิกโฉมภาคบริการโดยเฉพาะวงการการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น VR, AR และ AI บริษัทเหล่านี้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ผสมผสานความเสมือนจริงและเสริมจริง เหนือกว่าประสบการณ์แบบเดิม องค์กรเหล่านี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนมหาศาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจบริการ โดยเฉพาะภาคการศึกษา เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำผู้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อสัมผัสวิสัยทัศน์ในการปฏิวัติวงการแห่งการเรียนรู้

Session 3

Team Regroup

เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปใช้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล โดยใช้ Best Practices ของ Silicon Valley เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง Blueprint ขององค์กร” มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Day3 | 12 มิ.ย. New Ways to Learn
  พบกับเทคโนโลยีที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาทางเลือก และเทคโนโลยีใน Ecosystem  ที่เกี่ยวข้อง

Session 1

New Ways to Learn

การเรียนรู้เป็นกิจกรรมกลุ่มที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน แต่เดิม ประสบการณ์การเรียนรู้มักจะ สิ้นสุดลง เมื่อนักเรียนออกจากห้องเรียน ไปแล้ว แต่ในปัจจุบัน ประสบการณ์เหล่านั้น ยังคงดำเนินต่อไป ในโลกเสมือนจริง หลากหลายแอปพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์ม มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลก ไปจนถึงผู้เล่นเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็ตาม เซสชั่นนี้ จะพาทุกท่านเจาะลึกเข้าไปในโลกของสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำที่กำลังสร้างตลาดในกลุ่มเหล่านี้ และเรียนรู้ว่าแนวโน้มเรื่องนี้กำลังสื่อความหมายถึงอะไร สำหรับอนาคตของการศึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

Session 2

Developing Leaders with Emerging Technology

เมื่อบริษัทต่างๆ ขยับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล แพลตฟอร์มการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงก็ปรับตัวตามเช่นกัน ปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถเลือกเรียนรู้กับหลากหลายบริษัทเทคโนโลยีเพื่ออัพเดททักษะ บริษัทเหล่านี้ใช้นวัตกรรมต่างๆ เช่น การเรียนตามความต้องการ โค้ชชิ่งเสมือนจริง AI และ เทคโนโลยี NLP หรือ Natural language processing ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ เพื่อพลิกโฉมวงการการศึกษาของผู้นำองค์กร เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้พบกับ ผู้คิดค้นแนวทางใหม่ๆ ชั้นนำ ในด้านรูปแบบการเรียนรู้ของผู้นำ ทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ทั้งปัจจุบันและอนาคต ของการพัฒนาศักยภาพผู้นำ

Session 3

Team Regroup

เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปใช้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล โดยใช้ Best Practices ของ Silicon Valley เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง Blueprint ขององค์กร” มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Day4 | 13 มิ.ย. The infrastructure 
  ศึกษาเทคโนโลยี, ระบบ IT, IoT, Cloud, Big Data และ FinTech ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับ EdTech และงานบริการที่เกี่ยวข้อง

Session 1

Cloud and IoT for Education Operations

เทคโนโลยีเสริมพลัง: ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นไอทีบุกเบิกอนาคตแห่งการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น ไอที หันเหความสนใจโดยเฉพาะภาคการศึกษา บริษัทเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยจัดหาฟังก์ชันการทำงานเบื้องหลังที่สำคัญ ช่วยให้ธุรกิจบริการ โดยเฉพาะภาคการศึกษา บรรลุเป้าหมายของการบริการ ผ่านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ อาทิ ระบบ IT, IoT, Cloud Computing และการวิเคราะห์ Big Data เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้เข้าใจ แนวโน้มสำคัญและเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ส่งผลต่อภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการศึกษา เรียนรู้ถึงประโยชน์ ของโซลูชั่นไอทีที่ทันสมัยต่อประสบการณ์การเรียนรู้ ค้นพบตัวอย่างจริง จากบริษัทชั้นนำในการพัฒนาและใช้งานโซลูชั่นไอทีในธุรกิจและสถานบันการศึกษา

Session 2

Big Data and Analytics 

เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามในภาคธุรกิจและระบบการศึกษาสมัยใหม่ แต่อิทธิพลของมันส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการและการเรียนรู้จริงหรือไม่? บริษัทเทคโนโลยีจำนวนมากกำลังพยายามหาคำตอบให้ชัดเจนกับคำถามเหล่านี้ ตัวอย่างแอปพลิเคชัน SaaS ที่สร้างขึ้น จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารจัดการประจำวัน สร้างความโปร่งใสและการวัดผลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับการบริหารธุรกิจ รวมถึงมหาวิทยาลัย เซสชั่นนี้ ทุกท่าน จะได้เจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลภาคการศึกษา สัมผัสวิธีการที่เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ว่าข้อมูลสามารถสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจและการศึกษาที่ชาญฉลาดได้อย่างไร และค้นพบตัวอย่างจริงจากบริษัทชั้นนำในการใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพทางธุรกิจ

Session 3

Team Regroup

เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปใช้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล โดยใช้ Best Practices ของ Silicon Valley เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง Blueprint ขององค์กร” มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Day5 | 14 มิ.ย. Cultivating team Culture and Comradery
  สัมผัสแลนด์มาร์คและงานอีเวนต์ติดเทรนในบอสตัน

Session 1

Visit Local Landmark | 9am-5pm

บอสตัน: เมืองประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ ชาวพิวริตันที่เดินทางมาตั้งรกรากบนคาบสมุทร ชอว์มุต ในปี 1630 ตั้งชื่อเมืองตามบ้านเกิดของพวกเขาใน ลินคอล์นเชียร์ ประเทศอังกฤษ นั่นคือ “บอสตัน” และไม่นาน บอสตัน ก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในดินแดนโลกใหม่อย่างรวดเร็ว ชาวรักชาติของเมืองบอสตันเป็นผู้นำในการเรียกร้องเอกราชและการปกครองตนเองของอาณานิคม เนื่องจากไม่พอใจกับการปกครองของกษัตริย์จอร์จที่ 3 แห่งอังกฤษ แน่นอนว่า กษัตริย์จอร์จที่ 3 เอง ก็ไม่ค่อยจะพอใจกับข่าวนี้สักเท่าไรนัก ทุกคนคงคุ้นเคยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี ทุกท่านโชคดีที่จะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันโดดเด่นของบอสตันมากมาย อาทิ:

บอสตันคอมมอน (Boston Common) สวนสาธารณะเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชุมชนสำคัญ
มาตั้งแต่ปี 1634
บ้านพอล รีแวร์ (Paul Revere House) บ้านในศตวรรษที่ 18 ของ  ช่างเงินชื่อดัง
พอล รีแวร์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการจุดประกายสงครามปฏิวัติอเมริกา
บอสตัน ฮาร์เบอร์ วอล์ค (Boston Harbor Walk) เส้นทางเดินเลียบท่าเรือบอสตัน
ระยะทาง 2.5 ไมล์ ชมวิวทิวทัศน์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมือง
อนุสาวรีย์บันเคอร์ ฮิลล์ (The Bunker Hill Monument) อนุสาวรีย์
ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสู้รบครั้งสำคัญ  ในสงครามปฏิวัติอเมริกา

และยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกมากมายรอให้ทุกท่านค้นหา เมืองบอสตันจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาสำคัญในอดีตและสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่าแก่ที่มีเรื่องราวมากมายรอให้ค้นพบ

Session 2

Baseball Game 7pm (TBC: อาจจะปรับไว้ที่วันอื่น ขึ้นอยู่กับตารางการแข่งขันอีกครั้ง)TBC)

เดินทางไปชมการแข่งขันสุดคลาสสิกระหว่าง Boston Red Sox และ New York Yankees หรือ Philadelphia Phillies ที่สนามกีฬา Fenway Park สัมผัสประสบการณ์กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด  อย่างหนึ่งในอเมริกา  และเป็นคู่ปรับทางกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดด้วย

 

(ศุกร์) 14 มิ.ย. 23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด
 

 

ค่าธรรมเนียม (ราคาต่อท่าน)

ท่านละ 325,000 บาท
(รวม vat 7%=347,750.-)

ราคาดังกล่าว รวม ราคาดังกล่าว ไม่รวม
 • ค่าเข้าเยี่ยมชมองค์กร / ค่าวิทยากรบรรยาย / ค่าห้องประชุม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าที่พักเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามรายงาน
  (ยกเว้น มื้อกลางวันและอาหารค่ำของวันศุกร์ที่ 14)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าประกันภัยระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (ไม่รวมประกันสุขภาพ)
 • ขอสงวนสิทธ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ค่าทำ Passport
  • ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือรายการ
   (ลูกค้าดำเนินการเอง)

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

สแกนเพื่อดูรายละเอียด
และการสมัคร

 • สมัครด่วน!! จำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น
  (ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด)
 • สถาบันแจ้งตอบรับทาง E-mail และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
 •  ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected] หรือ [email protected]

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์
  ในการคืนเงินและเรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
 • กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
  และเรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 433 (สุภารัตน์)
มือถือ: 095-252-0693
E-mail: [email protected]

หรือ [email protected] 

ภาพตัวอย่างกิจกรรม