Public Training
USA Study Mission on Unveiling the Potential of Boston’s EdTech Ecosystem in Transforming Education
Loading Events
วันที่อบรม
10 - 14 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
บอสตัล สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลาอบรม : 4 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 325,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
325,000.00 ฿
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 Day Executive Immersion Program in Boston!

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกพัฒนาขึ้นและนํามาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง บอสตันคือจุดศูนย์กลางของเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือ EdTech ที่มีความสําคัญระดับโลก มีมหาวิทยาลัยชั้นนํา บริษัท EdTech ที่ประสบความสําเร็จ และองค์กรไม่แสวงหากําไรที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาขั้นสูง รวมถึงการพัฒนา EdTech Ecosystem ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรไทย ร่วมกับ Silicon Valley Innovation Center หรือ SVIC องค์กรผู้นำในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ เป็นแหล่งที่มีความรู้และแหล่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในการสนับสนุนธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ เน้นการจัดงานซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในรูปแบบการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานที่เชื่อมโยงกับธุรกิจและนวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก จึงได้กำหนดจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ USA Study Mission on “Unveiling the Potential of Boston’s EdTech Ecosystem in Transforming Education” ขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567  ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสและศึกษาระบบนวัตกรรม EdTech ของบอสตัน รับฟังความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายกับผู้นํา EdTech ระดับโลก สํารวจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงศึกษากลยุทธ์การประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนํามาปรับใช้ในการยกระดับการศึกษาของไทยให้ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ในบอสตันที่เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยชั้นนํา บริษัท EdTech ที่ประสบความสําเร็จ และองค์กรที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาขั้นสูง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

 • เพื่อสํารวจนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้
 • เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเสริมการเรียนการสอน
 • เพื่อพัฒนาความเข้าใจและทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียน
 • เพื่อเรียนรู้แนวทางการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์กรการศึกษา
 • เพื่อศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทําให้บอสตันกลายเป็นศูนย์กลาง EdTech ระดับโลก
 • เพื่อเสริมสร้างบทบาทของผู้เข้าร่วมโครงการในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในองค์กร

Boston ecosystem

Program Highlights

โปรแกรม 5 วัน ที่จะนำผู้เข้าร่วมทุกท่านเข้าถึงรูปแบบทางการศึกษาที่เราจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่พลิกโฉมการศึกษารูปแบบเดิมๆ

 • แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ การเรียนรู้เฉพาะบุคคล การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย
 • การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
 • สังคมแห่งการเรียนรู้ รูปแบบการศึกษาทางเลือก และการพัฒนาความเป็นผู้นำ
 • เครื่องมือดิจิทัลสำหรับยกระดับภาคการศึกษาและ Ecosystem ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้เชื่อมต่อกับบริษัทที่สร้างนวัตกรรม และการสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ที่คัดสรรข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มปัจจุบันและข้อคิดเห็นที่ลึกซึ้งในการสร้างอนาคตมาโดยเฉพาะ

 

ดิจิทัลจะมาปรับโฉมองค์กรในช่วงปีข้างหน้านี้อย่างไร?

การจะเป็นองค์กรดิจิทัล
จำเป็นต้องลงทุนอะไรบ้าง
เทคโนโลยี! บุคลากร! ทรัพยากร!

องค์กรจําเป็นต้องเปิดตัวผลิตภัณฑ์และหุ้นส่วนใหม่ๆ
เพื่อครองตลาดในอนาคตเมื่อใด?

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, นักวิจัย และนักวิชาการทางการศึกษา
 • หน่วยงานของรัฐที่กำหนดนโยบายและกรอบการศึกษา
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา, นักพัฒนานวัตกรรม, ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีการศึกษา, และผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 • ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี, ผู้มีส่วนในการนำเทคโนโลยีมาใช้, และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโซลูชันเทคโนโลยีภายในสถานการศึกษา

 

Boston-ecosystem-schedule

Boston ecosystem

เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับประสบการณ์ 5 วันที่จะพลิกโฉมการศึกษาของคุณ

ใน 12 เซสชั่น ของการสัมมนาเชิงปฏิสัมพันธ์ตลอด 5 วัน ทุกท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเชื่อมทุกท่านเข้ากับบริษัทชั้นนําของบอสตัน ซึ่งนําเทคโนโลยีใหม่ๆ และโมเดลธุรกิจดิจิทัลมาใช้เพื่อปฏิวัติวงการการศึกษา

Day1 | 10 มิถุนายน 2567 E-Learning and EdTech
 • เชื่อมต่อกับนวัตกรในแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ การเรียนรู้เฉพาะบุคคล และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วย AR และ VR
Day2 | 11 มิถุนายน 2567 Disruption at Various Learning Stage
 • เรียนรู้ระบบการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับอุดมศึกษาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
Day3 | 12 มิถุนายน 2567 New Ways to Learn
 
 • พบกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
Day4 | 13 มิถุนายน 2567 The infrastructure for Education
 
 • ศึกษา IoT, Cloud, Big Data และ FinTech ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับ EdTech อย่างไร
Day5 | 14 มิถุนายน 2567 Cultivating team Culture and Comradery
 
 • สัมผัสแลนด์มาร์คและงานอีเวนต์ติดเทรนในบอสตัน


ผู้เชี่ยวชาญมาจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรของ Silicon Valley Innovation Center อาทิ

company-ref

Tentative Agenda

(เสาร์) 8 มิ.ย. 22.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
(อาทิตย์) 9 มิ.ย.

02.30   (AM) ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโลแกน บอสตัน
14.50 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโลแกน บอสตัน (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 1 ครั้ง)

 

Day1 | 10 มิ.ย. E-Learning and EdTech
  เชื่อมต่อกับนวัตกรในแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ การเรียนรู้เฉพาะบุคคล และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วย AR และ VR

Session 1

Disrupting Education with Online Platforms

การเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน จากทุกที่ ในอดีตการศึกษาเป็นสิทธิพิเศษของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและควบคุมโดยสถาบันชั้นนำเพียงไม่กี่แห่ง แต่ในวันนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงอีกต่อไป ในช่วงปีที่ผ่านมา คลื่นของแฟลตฟอร์มออนไลน์ที่เสนอหลักสูตรและปริญญา ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องอิสระ ลดข้อจำกัดในการเข้าถึง เช่น ต้นทุน หรือสถานที่ตั้ง ในเซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้พบกับหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ปฏิวัติระบบการศึกษา จะได้เห็นว่า เทคโนโลยีกำลังส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในปัจจุบันอย่างไร และการศึกษาในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

Session 2

The Digital Learning Ecosystem

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน ขณะนี้ได้รวมเข้ากับระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นจากบริษัทเทคโนโลยีเพียงไม่กี่แห่งที่มองเห็นโอกาสในการสร้างระบบนิเวศออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้บริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยนำเสนอทั้ง e-book เอกสารประกอบการเรียน ติวเตอร์ออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ในเซสชันนี้ ทุกท่านจะได้เชื่อมต่อกับบริษัทที่ กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ไปสู่รูปแบบดิจิทัล และจะได้ “มองเห็นภาพชัดเจน” ว่า ผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน จะ “ส่งผลต่อ” รูปแบบและระบบการศึกษาในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าอย่างไร

Session 3

Team Regroup

เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปใช้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล โดยใช้ Best Practices ของ บอสตัน เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง Blueprint ขององค์กร” มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Day2 | 11 มิ.ย. Disruption at Various Learning Stages
  เรียนรู้ระบบการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับอุดมศึกษาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

Session 1

EdTech and Higher Education

แม้ปัจจุบันนักศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะเรียนออนไลน์ แต่สถาบันการศึกษายังคงมีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ แทนที่จะถูกลดบทบาท กลับกำลังปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับกระแส EdTech เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำในบอสตัน เพื่อเรียนรู้วิธีการที่สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาหลักสูตรออนไลน์และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักศึกษาในยุคดิจิทัล

Session 2

AR, VR and AI for Experiential Education

บริษัทรุ่นใหม่ของบอสตันและซิลิคอนแวลลีย์ กำลังพลิกโฉมวงการการศึกษาด้วยเทคโนโลยี VR และ AR บริษัทเหล่านี้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ผสมผสานความเสมือนจริงและเสริมจริง เหนือกว่าประสบการณ์แบบเดิมในห้องเรียน องค์กรเหล่านี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนมหาศาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษามองว่าเทคโนโลยี AR    และ VR จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวงการการศึกษา เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำผู้พัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อสัมผัสวิสัยทัศน์ในการปฏิวัติวงการแห่งการเรียนรู้

Session 3

Team Regroup

เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปใช้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล โดยใช้ Best Practices ของ Silicon Valley เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง Blueprint ขององค์กร” มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Day3 | 12 มิ.ย. New Ways to Learn
  พบกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน และรูปแบบการศึกษาทางเลือก

Session 1

New Ways to Learn

การเรียนรู้เป็นกิจกรรมกลุ่มที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน แต่เดิม ประสบการณ์การเรียนรู้มักจะ สิ้นสุดลง เมื่อนักเรียนออกจากห้องเรียน ไปแล้ว แต่ในปัจจุบัน ประสบการณ์เหล่านั้น ยังคงดำเนินต่อไป ในโลกเสมือนจริง หลากหลายแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลก ไปจนถึงผู้เล่นเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็ตาม เซสชั่นนี้ จะพาทุกท่านเจาะลึกเข้าไปในโลกของสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำที่กำลังสร้างตลาดนี้ และเรียนรู้ว่าแนวโน้มนี้สื่อความหมายถึงอะไร สำหรับอนาคตของการศึกษา

Session 2

Developing Leaders with Emerging Technology

เมื่อบริษัทต่างๆ ขยับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัล แพลตฟอร์มการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงก็ปรับตัวตามเช่นกัน ปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถเลือกเรียนรู้กับหลากหลายบริษัทเทคโนโลยีเพื่ออัพเดททักษะ บริษัทเหล่านี้ใช้นวัตกรรมต่างๆ เช่น การเรียนตามความต้องการ โค้ชชิ่งเสมือนจริง AI และ เทคโนโลยี NLP หรือ Natural language processing ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ เพื่อพลิกโฉมวงการการศึกษาของผู้นำองค์กร เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้พบกับ ผู้คิดค้นแนวทางใหม่ชั้นนำ ในด้านการฝึกอบรมผู้นำ ทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ทั้งปัจจุบันและอนาคต ของการพัฒนาศักยภาพผู้นำ

Session 3

Team Regroup

เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปใช้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล โดยใช้ Best Practices ของ Silicon Valley เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง Blueprint ขององค์กร” มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Day4 | 13 มิ.ย. The infrastructure for Education
  ศึกษา IoT, Cloud, Big Data และ FinTech ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับ EdTech อย่างไร

Session 1

Cloud and IoT for Education Operations

เทคโนโลยีเสริมพลังการศึกษา: ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นไอทีบุกเบิกอนาคตแห่งการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น   ไอที หันเหความสนใจมาที่ภาคการศึกษา บริษัทเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของสถาบันแห่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยจัดหาฟังก์ชันการทำงานเบื้องหลังที่สำคัญ ช่วยให้ครูและนักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนในชั้นเรียน เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ได้แก่ IoT, Cloud Computing และ การวิเคราะห์ Big Data เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้เข้าใจ แนวโน้มสำคัญและเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ส่งผลต่อภาคการศึกษา เรียนรู้ถึงประโยชน์ ของโซลชั่นไอทีที่ทันสมัยต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของครูและนักเรียน ค้นพบตัวอย่างจริง จากบริษัทชั้นนำในการพัฒนาและใช้งานโซลูชั่นไอทีในสถานบันการศึกษา

Session 2

Big Data and Analytics for Schools

เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามในระบบการศึกษาสมัยใหม่ แต่อิทธิพลของมันส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้จริงหรือไม่? บริษัทเทคโนโลยีจำนวนมากกำลังพยายามหาคำตอบชัดเจนให้กับคำถามเหล่านี้ ตัวอย่างแอปพลิเคชัน SaaS ที่สร้างขึ้น จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารจัดการประจำวัน สร้างความโปร่งใสและการวัดผลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับการบริหารโรงเรียน เซสชั่นนี้ ทุกท่าน จะได้เจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา สัมผัสวิธีการที่เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ว่าข้อมูลสามารถสนับสนุนการตัดสินใจด้านการศึกษาที่ชาญฉลาดได้อย่างไร และค้นพบตัวอย่างจริงจากบริษัทชั้นนำในการใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Session 3

Team Regroup

เซสชั่นนี้ ทุกท่านจะได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปใช้จริงผ่านกิจกรรมกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล โดยใช้ Best Practices ของ Silicon Valley เป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง Blueprint ขององค์กร” มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Day5 | 14 มิ.ย. Cultivating team Culture and Comradery
  สัมผัสแลนด์มาร์คและงานอีเวนต์ติดเทรนในบอสตัน

Session 1

Visit Local Landmark | 9am-5pm

บอสตัน: เมืองประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ ชาวพิวริตันที่เดินทางมาตั้งรกรากบนคาบสมุทร ชอว์มุต ในปี 1630 ตั้งชื่อเมืองตามบ้านเกิดของพวกเขาใน ลินคอล์นเชียร์ ประเทศอังกฤษ นั่นคือ “บอสตัน” และไม่นาน บอสตัน ก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในดินแดนโลกใหม่อย่างรวดเร็ว ชาวรักชาติของเมืองบอสตันเป็นผู้นำในการเรียกร้องเอกราชและการปกครองตนเองของอาณานิคม เนื่องจากไม่พอใจกับการปกครองของกษัตริย์จอร์จที่ 3 แห่งอังกฤษ แน่นอนว่า กษัตริย์จอร์จที่ 3 เอง ก็ไม่ค่อยจะพอใจกับข่าวนี้สักเท่าไรนัก ทุกคนคงคุ้นเคยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี ทุกท่านโชคดีที่จะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันโดดเด่นของบอสตันมากมาย อาทิ:

บอสตันคอมมอน (Boston Common) สวนสาธารณะเก่าแก่ที่สุด
แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชุมชนสำคัญ
มาตั้งแต่ปี 1634
บ้านพอล รีแวร์ (Paul Revere House) บ้านในศตวรรษที่ 18 ของ  ช่างเงินชื่อดัง
พอล รีแวร์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการจุดประกายสงครามปฏิวัติอเมริกา
บอสตัน ฮาร์เบอร์ วอล์ค (Boston Harbor Walk) เส้นทางเดินเลียบท่าเรือบอสตัน
ระยะทาง 2.5 ไมล์ ชมวิวทิวทัศน์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมือง
อนุสาวรีย์บันเคอร์ ฮิลล์ (The Bunker Hill Monument) อนุสาวรีย์
ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสู้รบครั้งสำคัญ  ในสงครามปฏิวัติอเมริกา

และยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกมากมายรอให้ทุกท่านค้นหา เมืองบอสตันจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาสำคัญในอดีตและสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่าแก่ที่มีเรื่องราวมากมายรอให้ค้นพบ

Session 2

Baseball Game 7pm (TBC)

 

เดินทางไปชมการแข่งขันสุดคลาสสิกระหว่าง Boston Red Sox  และ New York Yankees
ที่สนามกีฬา Fenway Park สัมผัสประสบการณ์กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่ง
ในอเมริกา  และเป็นคู่ปรับทางกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดด้วย

 

(ศุกร์) 14 มิ.ย. 23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด
 

 

ค่าธรรมเนียม (ราคาต่อท่าน)

ท่านละ 325,000 บาท
(รวม vat 7%=347,750.-)

ราคาดังกล่าว รวม ราคาดังกล่าว ไม่รวม
 • ค่าเข้าเยี่ยมชมองค์กร / ค่าวิทยากรบรรยาย / ค่าห้องประชุม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าที่พักเดี่ยวพร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามรายงาน
  (ยกเว้น มื้อกลางวันและอาหารค่ำของวันศุกร์ที่ 14)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าประกันภัยระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (ไม่รวมประกันสุขภาพ)
 • ขอสงวนสิทธ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ค่าทำ Passport
  • ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือรายการ
   (ลูกค้าดำเนินการเอง)

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

สแกนเพื่อดูรายละเอียด
และการสมัคร

 • สมัครด่วน!! จำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น
  (ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด)
 • สถาบันแจ้งตอบรับทาง E-mail และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
 •  ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected] หรือ [email protected]

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์
  ในการคืนเงินและเรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
 • กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
  และเรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 433 (สุภารัตน์)
มือถือ: 095-252-0693
E-mail: [email protected]

หรือ [email protected] 

ภาพตัวอย่างกิจกรรม