New">
Public Training
WM-02: Great Employee Experience: Make Every Moment Matter (รักษาคนเก่งด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดี) New
Loading Events
วันที่อบรม
28 - 29 สิงหาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
• เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม
• เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ โดยใช้กรณีศีกษาตัวอย่างและกรณีศึกษาจริง ตามกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่Learning

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
6,900.00 ฿
รุ่น 2 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2567

      ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น หลายองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบธุรกิจ การนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน แต่ทั้งหมดจะสำเร็จได้ต่อเมื่อบุคลากรมีความพร้อมและรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อยากจะช่วยองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยสร้างผลงานที่มีคุณภาพด้วยความเต็มใจ ที่เรียกว่าความผูกพัน (Employee Engagement) พฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ หากองค์กรใส่ใจพนักงานเสมือนดูแลลูกค้า ทำให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงาน ทีมงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไว้เนื้อเชื่อใจ มีความท้าทายในการทำงานเสมอ มีสมองที่ปลอดโปร่ง เปิดโล่ง และรับฟังความคิดซึ่งกันและกัน พนักงานจะยิ่งรู้สึกเชื่อมั่นและภูมิใจว่าสิ่งที่เขาทุ่มเท ทำงานไปได้ผลลัพธ์ทั้งกับตัวเอง ผู้อื่นและองค์กร 

       หลักสูตร Great Employee Experience: Make Every Moment Matter จึงพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยองค์กรในประเทศไทย ได้ปรับระบบหรือวิธีการดูแลพนักงานในบริบทใหม่ๆ อย่างเข้าใจพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิดของ Customer Experience ในการออกแบบกระบวนการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน จากการเข้าใจ Pain point ของพนักงานและวิเคราะห์ Solution ที่ตอบโจทย์บริบทขององค์กรให้มากที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 • สร้างความเข้าใจแนวคิด Employee Experience เชื่อมโยงกับ Employee Engagement
 • เรียนรู้แนวทางการค้นหา Pain point ของพนักงานที่องค์กรควรนำไปปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น
 • เข้าใจหลักการและฝึกปฏิบัติทำ Employee Journey Mapping
 • ฝึกทักษะการตั้งประเด็น การวิเคราะห์และสร้างทางเลือกในการดูแลพนักงานในรูปแบบใหม่ๆ

 

วิทยากร 

คุณดุจดาว ดวงเด่น

ผู้จัดการส่วน ความเป็นเลิศด้านบุคลากร (Workforce Excellence)
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ HR Scorecard, Competency, Knowledge Management Assessment Professional Trainer

 

คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement, Smart People Smart Work, QCC Facilitator, 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

 

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรบุคคล HRM & HRD, ด้านกลยุทธ์และแผน
 • บุคลากรทุกฝ่ายงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลบุคลากร
 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ Workforce Experience ภาคปฏิบัติ

 

หัวข้อ​

DAY 1

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานในองค์กร

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพนักงานในองค์กร
 • ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับพนักงาน
  ความต้องการของพนักงานในปัจจุบัน: Employee sentiment
 • วงจรชีวิตของการเป็นพนักงาน : Employee Life Cycle

2. เรียนรู้กระบวนการดูแลพนักงานขององค์กร

 • แนวคิดและวิวัฒนาการของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ระบบงานทรัพยากรบุคคลเพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • จุดอ่อนของระบบงานทรัพยากรบุคคลในการดูแลพนักงาน

3. ทำความรู้จัก Employee Experience

 • แนวคิด Employee Experience
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ Employee Experience
 • ความเชื่อมโยง Employee Experience กับ Employee Engagement
 • ขั้นตอนการจัดทำ Employee Experience
  Step 1: วิเคราะห์ต้องการ/ความคาดหวังของพนักงาน
  Step 2: ระบุกลุ่มเป้าหมาย (Persona)
  Workshop: ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย

 

DAY 2

                   Step 3: จัดทำ Employee Journey Mapping

3.1 ทำความเข้าใจหลักการ Employee Journey Mapping
3.2 เรียนรู้วิธีการคำถามเพื่อให้ได้มุมมองของพนักงาน

 • Workshop: ฝึกปฏิบัติตั้งคำถาม

3.3 สัมภาษณ์ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล

 • ระบุ Key Activity
 • ระบุ Touch point
 • Workshop: ฝึกสัมภาษณ์และจับประเด็น

3.4 จัดทำแบบสำรวจ Employee Journey เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับ

 • ระบุ Pain point
 • ระบุ Employee Requirement
 • ประเมินคะแนน

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : [email protected]


วิทยากร

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้จัดการส่วน ความเป็นเลิศด้านบุคลากร (Workforce Excellence)
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ