The Netherlands Study Mission on Sustainability, Technology and Innovation” เปิดประตูสู่การเกษตรอนาคต เนเธอร์แลนด์">
Public Training
Winding to the Future Farm: The Netherlands Study Mission on Sustainability, Technology and Innovation” เปิดประตูสู่การเกษตรอนาคต เนเธอร์แลนด์
Loading Events
วันที่อบรม
31 สิงหาคม - 7 กันยายน 2567
เวลา 8:00-17:00 น.
เนเธอร์แลนด์
ระยะเวลาอบรม : 8 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 245,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
245,000.00 ฿
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

       

        ในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความยั่งยืนของภาคการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้กำหนดจัดโปรแกรม “WINDING TO THE FUTURE FARM: THE NETHERLANDS STUDY MISSION ON SUSTAINABILITY, TECHNOLOGY AND INNOVATION” เปิดประตูสู่การเกษตรอนาคต: ศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ เนเธอร์แลนด์

       โปรแกรมนี้จะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลกในการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าขั้นสูงในภาคเกษตรกรรม ระหว่างวันที่ 8-15 มิถุนายน  2567 ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับระบบการเกษตรแห่งอนาคต (FUTURE FARM) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และเกษตรกรชั้นนำของเนเธอร์แลนด์ เยี่ยมชมฟาร์มไฮเทคและโรงเรือนอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สัมผัสการใช้โดรนและหุ่นยนต์ในภาคการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้และนวัตกรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรของไทยต่อไป

 

ทำไมเนเธอร์แลนด์จึงเหมาะสมสำหรับการศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร

 • ยักษ์ใหญ่แห่งการเกษตร – เนเธอร์แลนด์ เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการส่งออกภาคการเกษตร แม้จะมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างจำกัด พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกด้านการเกษตรกรรมยั่งยืนและใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง
 • เทคโนโลยีโรงเรือนขั้นสูง – ชาวดัตช์เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโรงเรือน โดยใช้ระบบควบคุมสภาพอากาศอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมอย่างไฟ LED เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด
 • แนวทางการเกษตรที่ยั่งยืน วิธีการเกษตรของชาวดัตช์เน้นความยั่งยืนอย่างลึกซึ้ง ผ่านการริเริ่มต่างๆ เช่น เกษตรกรรมแม่นยำ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การหมุนเวียนน้ำ และการผลิตพลังงานจากของเสีย
 • ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เนเธอร์แลนด์มีรูปแบบความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนที่ยอดเยี่ยมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเกษตรผ่านโครงการต่างๆ เช่น นโยบาย Top Sector
 • Food Valley บริเวณโดยรอบเมืองวาเกนนิงเก็น เรียกว่า “Food Valley” เป็นที่ตั้งของบริษัทด้านอาหารและเกษตรกรรม สถาบันวิจัย และสตาร์ทอัพจำนวนมากที่มุ่งเน้นอนาคตของการผลิตอาหาร
 • บริษัทชั้นนำ บริษัทอาหารและเทคโนโลยีทางการเกษตรขนาดใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ เช่น Friesland Campina, Bayer Crop Science, Marel, Nutreco และ Hendrix Genetics ล้วนเป็นผู้นำระดับโลกทั้งสิ้น

 

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้แนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนของเนเธอร์แลนด์
  • ศึกษาระบบการเกษตรแห่งอนาคต (Future Farm) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) ศึกษาระบบการรีไซเคิลน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคการเกษตร
 • สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย
  • เยี่ยมชมฟาร์มไฮเทคและโรงเรือนอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ศึกษาระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติในโรงเรือน เรียนรู้การใช้โดรนและหุ่นยนต์ในภาคการเกษตร สัมผัสเทคโนโลยีชีวภาพ การดัดแปลงพันธุกรรมพืช และเทคโนโลยีการจัดการดินอัจฉริยะ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรชั้นนำ
  • พบปะและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน เรียนรู้จากเกษตรกรชาวดัตช์ผู้ประสบความสำเร็จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรอื่น
 • ขยายเครือข่ายทางวิชาการและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • สร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร และนักธุรกิจในภาคการเกษตร ค้นหาโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
  • สัมผัสประสบการณ์การเกษตรที่ล้ำสมัย เรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย พัฒนาแรงบันดาลใจและสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของภาคการเกษตร

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักลงทุนและผู้ประกอบการเทคโนโลยีเกษตรกรรมที่สนใจจะขยายการลงทุนและแสวงหาโอกาสในต่างประเทศ
 • เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรรุ่นใหม่ที่สนใจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
 • นักวิจัยและนักวิชาการด้านการเกษตร จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยต่างๆ
 • ผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร
 • ผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทํางานด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

 

Tentative Agenda

31 ส.ค. (เสาร์) 23.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Day 1 | 1 ก.ย. (อาทิตย์) เปิดประตูสู่ – เมืองแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนเนเธอร์แลนด์
03.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติของกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
13.15 เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบิน Schiphol ประเทศเนเธอร์แลนด์ (จุดแวะพัก 1 ครั้ง)
เข้าที่พักโรงแรมใน Amsterdam
Social and Cultural: ล่องเรือชมคลองในอัมสเตอร์ดัม
18.00 รับประทานอาหารเย็น
Day 2 | 2 ก.ย. (จันทร์) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไทย-เนเธอร์แลนด์ และนโยบายของรัฐบาล
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า เยี่ยมชม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (ระยะทางโดยประมาณ 60 กิโลเมตร)
รับฟังการนำเสนอ “Future Farm: จากความท้าทายสู่โอกาสทางการเกษตรของเนเธอร์แลนด์”
 • Developments in the Dutch Agri Sector
 • Dutch Diamond Model as Key for Success
 • Challenges of Agriculture in the 21st Century
รับประทานอาหารกลางวันกับท่านทูต
บ่าย เยี่ยมชม Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality และ The Netherlands Enterprise Agency (RVO) รับฟังการนำเสนอ บทบาทหน้าที่และกิจกรรมของกระทรวง และวิธีการที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาในด้านต่างๆ
Social and Cultural: กรุงเฮก หรือ พิพิธภัณฑ์เมาริทส์ฮุยส (Mauritshuis)
18.00 รับประทานอาหารเย็น กรุงอัมเตอร์ดัมส์
Day 3 | 3 ก.ย. (อังคาร) ความร่วมมือ – การวิจัย – การควบคุมทางชีวภาพ – การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า เยี่ยมชม ตลาดกลางดอกไม้ อาลส์เมีย (Aalsmeer)

รับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือตลาดและการพัฒนาสหกรณ์

เยี่ยมชม Wageningen University Research Center
หน่วยธุรกิจเกษตรกรรมแบบเรือนกระจก – เป็นหน่วยที่ทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนจำนวนมากทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมในด้านการจัดการการเพาะปลูก เทคโนโลยี และความยั่งยืนสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีการควบคุม
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เยี่ยมชม Visit Koppert biological control
คอปเพิร์ท (Koppert) เป็นบริษัทชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตสารสกัดธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช ให้ความสำคัญกับการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ การผสมเกสรพืชแบบธรรมชาติ และสุขภาพพืช โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีกำจัดแมลงและปุ๋ย ส่งเสริมวิธีการทางการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ของคอปเพิร์ทช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ลดสารตกค้างในอาหาร และสนับสนุนสุขภาพของดินและระบบนิเวศน์
เยี่ยมชม RijkZwaan

ริจก์ซวาน (RijkZwaan) เป็นบริษัทปรับปรุงพันธุ์พืชผักชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นการพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักคุณภาพสูง มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยการคัดพันธุ์พืชผักที่สนับสนุนการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความแข็งแกร่งและผลผลิตของพืชผัก

Recap: ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Day1 และ Day2
18.00 รับประทานอาหารเย็น
Day 4 | 4 ก.ย. (พุธ) การค้า – บริษัทนำเข้า/ส่งออก และการพบปะกับเกษตรกรและสมาคมเกษตรกร
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า เยี่ยมชม Van Gelder Ridderkerk
วาน เกลเดอร์ ริดเดอร์เคิร์ก ผู้จัดจำหน่ายผลไม้และผักสดเยี่ยมชม Experience Center ผู้จัดจำหน่ายผลไม้และผักสดล้ำสมัย (Ultramodern) พร้อมพนักงานที่มีความหลงใหลในงานกว่า 350 คน หน่วยงานนี้จัดส่งผลไม้และผักสดที่สุดให้แก่ธุรกิจบริการอาหารทุกวัน และเชื่อมโยงระหว่างผู้ปลูกและลูกค้าเพื่อรับประกันคุณภาพผลผลิตสด
เยี่ยมชม Eosta
เอออสตา ผู้จัดจำหน่ายผลไม้และผักสดออร์แกนิกและเกษตรกรรมที่เป็นธรรมระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลไม้ต่างประเทศและพืชในโรงเรือน พร้อมรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในการทำงานร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าหนึ่งพันรายใน 6 ทวีป ค้นหาคำตอบว่าพวกเขาผลักดันให้ห่วงโซ่อาหารมีความยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้นอย่างไร
เยี่ยมชม Natures Pride
ผู้จัดจำหน่ายผลไม้และผักต่างประเทศเขตเมืองร้อนรสชาติอร่อยที่สุด ซึ่งนำมาจากเกษตรกรผู้ทุ่มเทจากทั่วทุกมุมโลก ในขณะเดียวกัน พวกเขากำลังผลักดันให้ห่วงโซ่อาหารมีความยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของมนุษย์และธรรมชาติ และด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เยี่ยมชม Prominent
สมาคมการจำหน่ายชั้นนำในนามของสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ 27 ราย ที่ผลิตมะเขือเทศทุกประเภท โดยให้บริการด้านการขายและการตลาด การบรรจุหีบห่อร่วมกัน การจัดซื้อแบบรวมกลุ่ม การรับประกันคุณภาพ การจัดการข้อมูล และริเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ร่วมเจาะลึกถึงภาวะผู้นำและปัจจัยแห่งความสำเร็จของภาคการเกษตรเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้
เยี่ยมชม เกษตรกรผู้ปลูกผักหรือดอกไม้สมัยใหม่
ทำความเข้าใจถึงพัฒนาการต่างๆ จากประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการกลยุทธ์ การเพาะปลูกแบบนวัตกรรมและการตัดสินใจลงทุน รวมถึงเพื่อทำความเข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จที่แฝงเร้นของภาคการเกษตรเนเธอร์แลนด์
18.00 รับประทานอาหารเย็น
Day 5 | 5 ก.ย. (พฤหัสบดี) เกษตรกรรมยั่งยืนตามธรรมชาติ – นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า เยี่ยมชม Future farm models | Mr. M. J. Flip van Koesveld

 • การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
 • โมเดลฟาร์มแห่งอนาคต
  • การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ เช่น ระบบอัตโนมัติ, IoT และ AI
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุน
  • การจัดการดินและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในฟาร์มอัจฉริยะ
 • ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 • ความท้าทายและโอกาสใหม่ในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย Social and Cultural Visit
18.00 รับประทานอาหารเย็น
Day 6 | 6 ก.ย. (ศุกร์) ความร่วมมือภาคการเกษตร – การวิจัยร่วมกัน
เทคโนโลยีในโครงสร้างป้องกัน
เนเธอร์แลนด์สามารถสนับสนุนนวัตกรรมที่เป็นไปได้ในประเทศไทยอย่างไร
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เช้า เยี่ยมชม World Horti Center
เยี่ยมชม World Horti Center ที่ นาลด์ไวจ์ค (Naaldwijk)
ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมสำหรับการเกษตรโรงเรือนระดับนานาชาติ พร้อมศูนย์สาธิตสำหรับอุตสาหกรรมผู้ผลิตกว่า 100 ราย ทั้ง เทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์ สถานที่วิจัย และหน่วยงานด้านการศึกษา เป็นต้น
เยี่ยมชม Dutch Greenhouse Delta (DGD) เป็นตัวแทนตัวอย่างของระบบนิเวศที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงด้านการเกษตรของประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วย บริษัทชั้นนำเทคโนโลยีเรือนกระจก และผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรม
รับประทานอาหารกลาวัน ณ World Horti Center
บ่าย เยี่ยมชม Hortimax
ฮอร์ติแมกซ์ เป็นแบรนด์หนึ่งภายใต้กลุ่มริดเดอร์ (Ridder Group) บริษัทดัตช์ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร มุ่งเน้นการจัดหาระบบขั้นสูงสำหรับการจัดการโรงเรือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสภาพการเพาะปลูก กิจกรรมและผลิตภัณฑ์หลักของฮอร์ติแมกซ์ ได้แก่ ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ระบบจัดการข้อมูล ระบบน้ำและระบบชลประทาน ระบบอัตโนมัติ โดยมีบริการทั้งระบบสำหรับบริษัทระดับไฮเอนด์และระดับกลาง
การสรุปประเด็นสำคัญ รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และแรงบันดาลใจตลอดสัปดาห์ รวมถึง ร่วมหารือถึงวิธีที่ภาคเกษตรของเนเธอร์แลนด์สามารถสนับสนุนนวัตกรรม ในประเทศไทยได้อย่างไร
18.30 คณะพร้อมกันที่สนามบิน Schiphol
21.50 เดินทางกลับประเทศไทย
Day 7 | 7 ก.ย. (เสาร์) 18.25 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**องค์กรและหน่วยงานในโปรแกรมอยู่ระหว่างการประสานงาน
กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

 

ค่าธรรมเนียม (ราคาต่อท่าน) ท่านละ 245,000 บาท
(รวม vat 7%=262,150.-)
ราคาดังกล่าว รวม ราคาดังกล่าว ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าเข้าเยี่ยมชมองค์กร / ค่าวิทยากรบรรยาย / ค่าห้องประชุม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าที่พัก (เดี่ยว) พร้อมอาหารเช้า
 • อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามรายงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าไกด์ (ถ้ามี)
 • ค่าประกันภัยระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (ไม่รวมประกันสุขภาพ)
 • ไป-กลับ พร้อมคณะ มีรถรับส่ง สนามบิน-ที่พัก @เนเธอร์แลนด์
  • ค่าทำ Passport
  • ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือรายการ
    (ลูกค้าดำเนินการเอง)

 

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม สแกนเพื่อดูรายละเอียดและการสมัคร
 • สมัครด่วน!! จำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น
 • (ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด)
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
 • ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected]

 

 

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567  มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและเรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
 • กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และเรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 636 (สุภารัตน์)
มือถือ: 095-252-0693
E-mail: [email protected]
หรือ [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
02-6195500 ต่อ 630-634