Recommend ">
Public Training
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 11 Recommend 
Loading Events
วันที่อบรม
5 - 6 กันยายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (เกตเวย์)
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 16,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 18,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
18,000.00 ฿

วิธีการอบรม : บรรยาย (Lecture) และทดลองออกแบบ Karakuri (Workshop)
Factory Observation : เยี่ยมชมไลน์ผิลิต ศึกษาจากตัวอย่างจริงในการเพิ่ม Productivity ในแบบฉบับของ โตโยต้าKarakuri
เป็นระบบกลไกอัตโนมัติที่ใช้หลักกลศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต เช่น คานดีดคานงัด แรงโน้มถ่วง เพลา ล้อ ลูกเลื่อน สปริง รอก ถ่วงน้ำหนัก ซึ่งโตโยต้าให้ความสำคัญและนำมาใช้ในสายงานการผลิตอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น การลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีราคาสูง การลดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น ไฟฟ้า และช่วยผ่อนแรงการทำงานโดยคำนึงถึงหลัก ergonomic ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการกระตุ้นพนักงานให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงงานแบบง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในระบบ Karakuri ภายใต้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมของโตโยต้า และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้ต้นทุนที่ต่ำ คือเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจทุกประเภท ดังนั้น ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถเข้าใจระบบกลไกอัตโนมัติ (Karakuri) ที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานจริงภายในโตโยต้า พร้อมนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้ทดลองสร้างผลงานจริงไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พนักงานในโรงงานสายการผลิต

ผู้ที่สนใจในเรื่อง Karakuri

 

เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร :

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

 • อะไรคือ Karakuri
 • ประเภทของ Karakuri
 • ขั้นตอนการทำ Karakuri kaizen
 • ประโยชน์ของการใช้ Karakuri
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Karakuri kaizen กับงานต่างๆ
 • Workshop (ทดลองสร้างชิ้นงาน Karakuri)
 • การสรุปผลการทำกิจกรรม
 • วิธีการวางแผนการทำ Karakuri แบบเป็นระบบ
คุณศักดิ์สิทธิ์ ภูริดำรงพงศ์
Group Leader แผนก Business Solution

 

คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ
Manager of Business Solution

 

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota

แนะนำธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

ความหมายของ Karakuri Kaizen

วัตถุประสงค์ของการทำ Karakuri Kaizen

แนวคิดของ Karakuri Kaizen

ประวัติของ Karakuri Kaizen

หลักการของการทำ Karakuri Kaizen

ลักษณะเด่นของ Karakuri Kaizen

ประเภทของ Karakuri Kaizen

– การขนส่ง     – การเคลื่อนไหว     – การป้องกันความผิดพลาด

องค์ประกอบของ Karakuri Kaizen

1. ความรู้ : 9 กลไกพื้นฐานของ Karakuri Kaizen

2. ช่างคิด : แหล่งกำเนิดแรง วิธีส่งผ่านแรง

3. ทักษะความชำนาญ : สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ประกอบชิ้นงานได้

ตัวอย่างการทำ Karakuri Kaizen

เกมส์ทดสอบความเข้าใจ : อธิบายแนวคิด

Workshop

– ออกแบบ Karakuri ตามโจทย์ที่กำหนด

– อธิบายแนวคิด

Day 2 Factory Observation (Toyota Production Line)

ตัวอย่าง Karakuri ในการเพิ่ม Productivity ในแบบฉบับของ โตโยต้า โรงงานเกตเวย์

Workshop #2

– ออกแบบ Karakuri จากปัญหาในโรงงานตนเอง

– อธิบายแนวคิด

Post-Test

ประเมินผลการอบรม

 

ภาพบรรยากาศการอบรมรุ่นที่ผ่านมา
เรียนตามหลัก Genba “ไปสถานที่จริง ไปให้รู้ ดูให้เห็น” สัมผัสตัวอย่างจริงจากโรงงาน Toyota

สามารถดูภาพบรรยากาศหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่  ThailandProductivity

 

 ค่าธรรมเนียมการอบรม ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 16,000 17,120
Non-member 18,000 19,260
อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าอบรม ผู้เชี่ยวชาญ การเยี่ยมชมไลน์ผลิต และการทำกิจกรรม
 • อาหาร 2 Breaks 1 Lunch ในเวลาอบรม

หมายเหตุ

1. ไม่รวมค่าเดินทางไปยัง บ.โตโยต้า (โรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา)

 • การเดินทางโดยรถตู้ VIP รวมไปกลับกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา
 • สถานที่นัดพบ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

2. ไม่รวมค่าที่พัก 2 วัน 1 คืน (พัก 2 ท่าน)

 • รวมอาหารเช้า

หากต้องการให้สำรองการเดินทาง และห้องพัก เพิ่มท่านละ 2,500 บาท**
แจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรง โทร.02-619-5500 ต่อ 432, 453, 455 หรือ [email protected]

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าสถาบันเพื่อยืนยันการจัดงานก่อนจองห้องพัก และ/หรือตั๋วเครื่องบิน

Toyota Manufacturing Development Program
ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้
ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 432, 453 , 455 (ประภาพร ผ่องอำไพ และจันทกานต์)

Email : [email protected]

Line : เพิ่มเพื่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432


วิทยากร

คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

คุณศักดิ์สิทธิ์ ภูริดำรงพงศ์

Group Leader แผนก Business Solution