NEW">
Online Training
Collaboration to Success for Innovator Team NEW
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
3,500.00 ฿

     ปัญหาที่องค์กรทั้งใหญ่และเล็กต้องประสบ คือการที่ไม่สามารถจ้างบุคลากรเพื่อมาทำงานที่มีหลายส่วนได้ การประสานความร่วมมือเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสาร ขจัดปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงานจึงมีความจำเป็น และเมื่อบุคลากรสามารถประสานความร่วมมือทำงานร่วมกันได้โดยปราศจากข้อขัดแย้งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา ย่อมจะนำพาไปสู่การร่วมกันคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ บุคลากรที่ได้สั่งสมทักษะการประสานงานความมือที่แท้จริงจะเป็นทั้งนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักนวัตกรรม ซึ่งทักษะการประสานความร่วมมือสู่ความสำเร็จของทีมนวัตกรรม บุคลากรจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในทักษะต่างๆ อาทิ

 • แนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 • แบบจำลองเชิงธุรกิจ (Lean-Business model canvas)
 • ภาวะผู้นำ 3 ระดับ (Leadership)

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณต่อยอด และเรียนรู้ Concept พื้นฐานว่า จะสร้างความร่วมมือร่วมกันให้เป็นทีมนวัตกรต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง : Leading Self & Leading Team & Leading Business

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจขั้นตอนและวิธีสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร
 • เพื่อให้สามารถสร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สร้างแบบอย่างค่านิยมองค์กรให้เกิดพฤติกรรมทางบวกที่จะส่งผลดีต่อการสร้างความร่วมมือในองค์กร
 • ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ให้เกิดความชำนาญในทักษะงานที่ทำ
 • สร้างผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนผลักดันด้านความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
 • ต่อยอดสู่การสร้างความแข็งแกร่งในองค์กร ให้เกิดการถ่ายทอดทักษะการทำงานในส่วนต่างๆ ได้ ร่วมถึงรู้และเข้าในแนวทางการทำงานในส่วนต่างๆ รู้ปัญหาและอุปสรรคที่มีร่วมกัน

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบอย่างค่านิยมการประสานความร่วมมือ และนำไปต่อยอดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • บุคลากรทุกระดับที่ต้องการรู้วิธีการ เทคนิค และแนวทางในการระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 • ผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และการสร้างสิ่งใหม่

 

วิทยากร:

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ทั้งในด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านธุรกิจ เน้นสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานแบบ Play for Performance

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
  • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

 

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน : เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
3,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
3,745 บาท

 

ลำดับ หัวข้อบรรยาย เวลา
1 Module 1 : Introduction 12 นาที
2 Module 2 : Leading Self 16 นาที
3 Module 2 : Inside-Out Mindset & Outside-In Mindset 17 นาที
4 Module 2 : Know Me & Know We 20 นาที
5 Module 2 : Action 2 Achieve 13 นาที
6 Module 2 : Entrepreneurship 9 นาที
7 Module 3 : Collaboration Framework 4 นาที
8 Module 3 : Change Management 14 นาที
9 Module 3 : Employee Engagement 12 นาที
10 Module 4 : Innovation 10 นาที
11 Module 4 : Tools for New Product Development 7 นาที
12 Module 4 : Business 101 15 นาที
13 Module 4 : Lean Canvas 5 นาที
14 Module 4 : Business Model Canvas 5 นาที
15 Module 5 : Conclusion 6 นาที
เวลาเรียนโดยรวม 2 ชั่วโมง 45 นาที

 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) เกณฑ์ผ่าน 70%
File course outline สำหรับ Download ตามไฟล์แนบ
แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) เกณฑ์ผ่าน 70%

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : [email protected]


วิทยากร

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ และเอกชน
 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ผู้บริหารสายงานส่งเสริมนวัตกรรม และพัฒนาองค์กร ผู้เขียนหนังสือ #Easyinnovation in Practice และ Spark up Thinking Card
 • Certified Lego SeriousPlay™ by Serious Work®
 • Certified StrengthsFinder