Public Training
หลักสูตร Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 9
Loading Events
วันที่อบรม
3 - 4 เมษายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
• การบรรยาย พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
• ฝึกปฏิบ้ติผ่าน Workshop
• เกมและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
• แลกเปลี่ยนมุมมอง และเทคนิคการคิดระหว่างกัน

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 11,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

       

         “กระบวนการคิดรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ในการสร้างและประเมินข้อสรุปจากหลักฐานหรือสภาวการณ์ใดๆ ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 หรือทักษะแห่งโลกยุคใหม่”

Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างไตร่ตรองด้วยเหตุและผล มีกระบวนการคิดโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดหลักเหตุผล เพื่อการพิจารณาและประเมินข้อสรุปจากหลักฐานหรือสภาวการณ์ใดๆ ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จนได้คำตอบที่เหมาะสมหรือดีที่สุด
เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ หรือประเมิน หรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีที่สุด

นักคิดเชิง Critical จะมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล ตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับ การไต่ตรองด้วยเหตุและผล แล้วจึงทำการตัดสินสถานการณ์นั้นๆ ว่าเป็นความจริงหรือไม่ จากกระบวนการคิด
ที่รอบคอบอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างมาก จึงเป็นทักษะที่สำคัญในด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

 

คุณลักษณะของ Critical Thinker จะมีความสามารถต่างๆ ดังนี้

 • การมองภาพกว้าง / ภาพใหญ่ เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิด การเป็นระเบียบ การร้อยเรียงของข้อมูลต่างๆ
 • กำหนดความสำคัญ และเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิดหรือแนวคิดต่างๆ ได้
 • กล้าตั้งข้อสังเกต คำถาม รับรู้ สร้าง และประเมินข้อโต้แย้งต่างๆ นำไปสู่การพยายามหาคำตอบ
  หรือพิสูจน์สมมติฐานนั้นๆ
 • การใช้ข้อเท็จจริง หรือใช้เหตุผลในการคิด ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึก แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นออกจากกัน
 • จัดระบบข้อมูล แยกแยะประเภทของข้อมูล กำหนดความสำคัญของแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
  มีวิจารณญาณ วิเคราะห์ในเชิงลึก และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้

 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือคิดอย่างมีเหตุผล (Critical Thinking)
 • มีทักษะการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
 • สามารถฟังและตีความหมายของข่าวสาร แยกแยะและประเมินข้อมูลได้
 • สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานในชีวิตประจำวันได้

 

วิทยากร 

คุณชวรณ ธีระกุลชัย
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาทักษะการคิด และ Business Transformation Coach

 

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 11,000 บาท / ท่าน

สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนา

 

 

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
 • ฝึกปฏิบ้ติผ่าน Workshop
 • เกมและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
 • แลกเปลี่ยนมุมมอง และเทคนิคการคิดระหว่างกัน

 


ระยะเวลา 2 วัน

3 – 4 เมษายน 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Day 1  เข้าใจหลักคิดเชิงวิพากษ์และฝึกทักษะการคิด

 • เข้าใจวิธีการใช้ทักษะการคิดผ่านหลักการสมองสองระบบ (Sytem1/ System2)
 • รู้จักลำดับการฝึกฝนทักษะการคิด 6 ระดับ และเข้าใจความแตกต่างระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) กับทักษะการคิดแบบอื่นๆ เช่น การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking), การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking), การคิดเชิงระบบ (System Thinking), การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นต้น
 • Model และกระบวนการในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Model & Process)
 • เข้าใจการเริ่มต้นคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง

 

Day 2  พัฒนาระบบความคิด การประยุกต์ใช้กับการทํางาน / ชีวิตประจําวัน

 • ทักษะการตั้งคําถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ
 • การรับฟังและตีความหมายของข่าวสาร เพื่อสามารถแยกแยะและประเมินข้อมูลได้
 • เข้าใจหลักการวิเคราะห์ (Analysis) สำหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • การเผชิญกับสถานการณ์และการหาทางออกแบบ Win-Win
 • การนํามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวิกฤตในการทํางาน และในชีวิตประจําวัน

*กำหนดการและหัวข้อสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

การออกใบรับรองการอบรม (Certificate)

ผู้ฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นันทนา สะการ์
02-6195500 ต่อ 0816320025


วิทยากร

คุณชวรณ ธีระกุลชัย

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนาทักษะการคิด และ Business Transformation Coach