Public Training
Data Analytics for Business การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รุ่น 9
Loading Events
วันที่อบรม
25 - 26 กรกฎาคม 2567
เวลา 9:00-16:30 น.
โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 13,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
13,000.00 ฿

 

ยกระดับการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยข้อมูลที่มีคุณค่า หลักสูตร “Data Analytics for Business” จะนำคุณ เข้าสู่โลกของการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปให้กลายเป็นข้อมูลที่มีพลัง ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจ ถึงความต้องการของตลาดและลูกค้า พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

เป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์กรของท่าน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการสกัดสารสนเทศสำคัญของข้อมูล (Data Inside) เพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะฝึกฝนคุณให้เชี่ยวชาญในการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ

ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำ ทำให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลที่มีคุณค่าได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการแปลงข้อมูลที่ดูเหมือนธรรมดา ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจ ที่ชาญฉลาด และการดำเนินการที่เหนือกว่า พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด

 

วัตถุประสงค์

 • การเสริมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล: ผู้อบรมจะได้เรียนรู้หลักการและกระบวนการ
  ที่จำเป็นในการนำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
 • การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการข้อมูล: ผู้อบรมจะได้ฝึกการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อ
  การรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลลัพธ์: ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
  เช่น Microsoft Excel และ Power BI สำหรับการสร้าง Dashboard และการนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความเข้าใจใน Data Science และการใช้ Machine Learning: ผู้อบรมจะได้ศึกษาวงจรชีวิตของโครงการ Data Science และการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และ Machine Learning จากกรณีศึกษา เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยายและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
 • ฝึกปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel, Power BI และ Rapid Miner
  *ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม
  **ผู้เข้าอบรมรบกวนเตรียม Notebook 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการทำ Workshop

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม
25 – 26 กรกฎาคม 2567
เวลา 9.00 – 16.30 น.

 

สถานที่ฝึกอบรม
โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ

 

 

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์ ฝ่ายนโยบาย / แผน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ที่สนใจการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Day 1:  วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
(ภาคเช้า) Module 1: Digital Transformation, Data Science and Analytics Tools

 • การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัล
 • หลักคิดด้านการสร้าง Data Driven Culture ก้าวแรกสู่การใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร (Organization Data Management)

ฝึกปฏิบัติ (Practical  Workshop)

 • เรียนรู้เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร (Data Management Tools) สำหรับการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization)
 • จัดทำกระบวนการรวมรวมข้อมูล สร้างรายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ขององค์กร
 • สร้างและจัดการแหล่งข้อมูลกลางสำหรับองค์กร ผ่านระบบ Cloud เพื่อการใช้งานภายในองค์กร
 • นำข้อมูลที่บันทึกจากระบบรายงานบัญชีข้อมูล (Data Catalog) มาดำเนินการจัดทำรายงานชุดข้อมูล (Data source) ขององค์กร

(ภาคบ่าย) Module 2: Data Management, Data Analytics, Visualization and Presentation

 • ความรู้เบื้องต้นในการบริหารจัดการข้อมูล (Introduction to Data Management)
 • การระบุแหล่งของข้อมูล ประเภทและแหล่งของข้อมูล และการวัดคุณภาพข้อมูลจากการปฏิบัติงานของส่วนงาน
 • ขั้นตอนและวิธีการพัฒนางานบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analysis)
 • ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (Data Preprocess)
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและจำลองรูปของข้อมูล (Dashboard) เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้ Microsoft Excel บริหารจัดการ และการวิเคราะห์ข้อมูล (Microsoft Excel Data Management and Analysis)
 • การสร้าง Data Model และการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการใช้ Excel และ Power BI

 

Day 2:  วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

(ภาคเช้า) ฝึกปฏิบัติ (Practical Workshop)

 • การดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและจำลองรูปของข้อมูล (Dashboard) โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาการข้อมูล (Data science tools)
 • เข้าใจที่วิธีที่ถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลใน Excel เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เปลี่ยนมุมมองการแสดงข้อมูลแบบรายงานทั่วไป ให้เป็นรายงานเชิงลึก
 • Microsoft Excel and Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization และนำเสนอผู้บริหารด้วย Power BI Service

(ภาคบ่าย) Module 3: Data Science Projects, Data Mining Techniques and Machine Learning *Rapid Miner

 • การพัฒนาโครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (How to build a Data Science project)
 • ความรู้เกี่ยวกับ Data Science Project Lifecycle และค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการทำ Data Science Project
 • การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล (Data Mining Techniques)
 • เรียนรู้ Machine Learning for Data Science จากกรณีศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กร

 

วิทยากร
ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)

ประวัติวิทยากรโดยย่อ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework)
 • ผู้จัดการศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลสากล (ICDL KUSRC)
 • ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science) สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล (DAT)
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

  การออกใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ผู้ฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

 

 

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat 7%)

13,000 บาท / ท่าน

สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%

 • ค่าธรรมเนียมรวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นันทนา สะการ์
02-6195500 ต่อ 0818062991


วิทยากร

ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา