Public Training
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการในศตวรรษใหม่ รุ่น 11 (Executive Strategic Management Program)
Loading Events
วันที่อบรม
14 - 16 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 20,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.


       ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ต้องมีความรู้ มีวิสัยทัศน์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งร่วมมือผลักดันหรือสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
       ในศตวรรษใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารและบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพ การบริหารและการจัดการองค์กรเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้พัฒนาไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

 

เหมาะสำหรับ

 • Executive, ผู้บริหารขององค์กร
 • Director จากฝ่ายงานต่างๆ
 • ทายาทธุรกิจ
 • ผู้บริหารรุ่นใหม่
 • ผู้ที่ต้องบริหารจัดการองค์กร
 • ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารในอนาคต

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (ประตูน้ำ)

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 20,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
 • ค่าธรรมเนียมรวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 


ระยะเวลา 3 วัน

14 – 16  พฤษภาคม 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น.

14 พฤษภาคม 67   |  เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวข้อ Foresight for Change to Excellence

วัตถุประสงค์  
สร้างแนวคิดและหลักการ  การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายในภายนอก  ที่สำคัญอย่างเป็นระบบและครอบคลุมตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแผนปฏิบัติการและเทคนิคการจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ  รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างยั่งยืน  ผ่านการประเมินตามแนวทางสากล

รายละเอียดการบรรยาย

 • การบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม
 • เรียนรู้แนวทางในการศึกษาบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
 • แนวทางการพิจารณาและทบทวน Business Model ขององค์กร
 • แนวทางการสร้างนวัตกรรมขององค์กร
 • แนวทางการจัดทำ Benchmarking
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน
 • การกำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร


วิทยากรและที่ปรึกษา

อ. สุรเชษฎ์ พลวณิช
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลยุทธ์องค์กร

 

15 พฤษภาคม 67 | เวลา 9.00 – 12.00 น.
หัวข้อ Crisis management

วัตถุประสงค์
เพื่อทราบและเข้าใจแนวทางการจัดการภาวะวิกฤติ และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication)

รายละเอียดการบรรยาย 

 • อะไรคือภาวะวิกฤต (What is Crisis)
 • องค์ประกอบของภาวะวิกฤต (Element of Crisis)
 • การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012)
 • แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)
 • การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)

วิทยากรและที่ปรึกษา
อ. สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์
ตำแหน่ง  ผู้จัดการส่วนจัดการธุรกิจและความยั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร และวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight

 

15 พฤษภาคม 67  |  เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ Digital Transformation (DX)

 

วัตถุประสงค์  
เพื่อทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ Digital Technologies หรือ Disruptive Technologies ที่ส่งผลกระทบต่อทุกองค์กรทั้งเชิงบวกและเชิงลบ   องค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคตจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเทคโนโลยีดิจิทัล   ต้องสามารถนำ Digital Technology มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนขององค์กรโดยเฉพาะในกระบวนการที่สำคัญ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียดการบรรยาย

 • ความหมายและประโยชน์ของ Digital Transformation
 • Digital Mindset
 • Potential Disruptive Technologies
 • Digital Transformation Framework (BCG, Deloitte)
 • Digital Roadmap
 • Enterprise Architecture (EA)
 • Digital Governance

 

วิทยากรและที่ปรึกษา
อ. สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์
ตำแหน่ง  ผู้จัดการส่วนจัดการธุรกิจและความยั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร และวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight

 

16 พฤษภาคม 67  เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวข้อ Leadership in the next normal

 

วัตถุประสงค์
พัฒนาผู้นำให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรและนำทีมงานฝันฝ่าอุปสรรคสู่เป้าหมายภายใต้ สภาวะการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการบรรยาย

 • แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและวิถีโลกใหม่ (Global Mega Trends & FOW)
 • บทบาทและทักษะสำคัญของผู้นำในอนาคต (Leadership in the New Normal)
 • ผู้นำกับการสร้างทีมประสิทธิภาพสูง (Developing and Sustaining High-Performance Teams)
 • บทบาทผู้นำกับการผลักดันวัฒนธรรมองค์กรในยุคปกติใหม่ (Driving Organizational Culture in the New Normal)

 

วิทยากรและที่ปรึกษา
อ. ฉันทลักษณ์ มงคล
ตำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร

 

 

การออกใบรับรองการอบรม (Certificate)
ผู้อบรมจะได้รับใบรับรองการอบรม โดยจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมตลอดหลักสูตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นันทนา สะการ์
02-6195500 ต่อ 458


วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)

ฉันทลักษณ์ มงคล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาทักษะ Future Skills