Public Training
Innovation Management : การจัดการนวัตกรรมในองค์กร
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
E-training
3,500.00 ฿

ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน ประกอบกับสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ผันผวน อาทิเช่น สภาพสังคม
เทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต
การพิจารณาความท้าทายในอนาคตให้เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์และพัฒนาด้วยนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ
และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์
บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อันจะทำให้องค์กรมีความได้เปรียบ และมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของนวัตกรรม
 • เพื่อเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก Innovation Model ขององค์กรชั้นนำ
 • เพื่อให้ได้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานระดับปฎิบัติการ หัวหน้า ผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาความรู้และทักษะด้านวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

วิทยากร: คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
3,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
3,745 บาท
เวลาเรียนโดยรวม 3 ชั่วโมง 28 นาที

 

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training
ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%
ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training
ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้
วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

หัวข้อบรรยาย

 • แนะนำหลักสูตร / Overall Content
 • What is Innovation?
 • Type of Innovation ตอนที่ 1
 • Type of Innovation ตอนที่ 2
 • Driving Force for Change ตอนที่ 1
 • Driving Force for Change ตอนที่ 2
 • Driving Force for Change ตอนที่ 3
 • กรณีศึกษา Driving Force for Change ที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม
 • Customer centric Innovation
 • Value Proposition 1
 • Value Proposition 2
 • การคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)
 • Empathize – การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
 • Define – กำหนดโจทย์ความต้องการของลูกค้า Ideate – การระดมความคิดเห็น
 • Prototype – การสร้างต้นแบบ Test – การทดสอบ
 • เทคนิคการคิดไอเดียนวัตกรรม(SCAMPER) 1
 • เทคนิคการคิดไอเดียนวัตกรรม(SCAMPER) 1
 • Innovation Management Framework
 • Innovative Organization Model
 • IOM – Strategy Level
 • IOM – Foundation Level
 • IOM – Operation Level

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : [email protected]

 


วิทยากร

วุฒิพงศ์ บุญนายวา

• ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• วิทยากรที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการผลิต และการวางกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร