Public Training
Mastering Leadership Communication การสื่อสารอย่างผู้นำ รุ่น 2
Loading Events
วันที่อบรม
18 – 19 กรกฎาคม 2567

โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 13,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
13,000.00 ฿

 

        การสื่อสารของผู้นำ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรในการพัฒนาความสำคัญเชิงกลยุทธ์ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงบวก และการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

บทบาทของความเป็นผู้นำ ไม่ได้มิเพียงการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายเท่านั้น แต่ต้องสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้

ด้วยกัน สร้างความมีส่วนร่วม ช่วยให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความกระตือรือร้น เพิ่อร่วมกันสร้างความสำเร็จที่เกินกว่าความคาดหมาย

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำในทุกระดับ ได้สร้างทักษะในการตระหนักรู้
ในตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความกดดัน และสามารถจัดการสภาวะอารมณ์ให้มีความสมดุล สามารถเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดีในการนำพาพนักงานไปด้วยใจ  และสามารถใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิผล
กับทีมงานทุกระดับ

 

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • เข้าใจความสำคัญของการเป็นผู้นำที่สร้างความเป็นทีม และสามารถเชื่อมโยงผู้คนในทุกระดับได้อย่างดีเยี่ยม
 • พัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) สามารถควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อทีมงาน
 • สามารถเลือกทัศนคติที่ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นผู้นำที่อัพเกรดเวอร์ชั่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา
 • พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและทีมงาน ด้วยการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ และพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เรียนรู้ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึก (Empathetic Listening) เพื่อเชื่อมโยงทีมงานและ
  ลดสภาวะความขัดแย้ง
 • เรียนรู้การสื่อสารแบบเข้าถึงจิตใจผู้อื่นด้วยศิลปะการพูดจากความรู้สึก (Speak from Heart)
 • สร้างทักษะการให้ฟีดแบคทั้งในเชิงบวกและฟีดแบคเพื่อการพัฒนาโดยผู้รับไม่เกิดความรู้สึกต่อต้าน
 • กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำ และทำงานประสานสอดคล้องกับทีมงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการเรียนรู้

 • เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและการแชร์ประสบการณ์ (Experiential Learning)
 • แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและหลักการ 40% การทำกิจกรรม 60% โดยวิทยากรจะทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator)

 

 

วิทยากร :

อ. วรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างทักษะผู้นำ

 • DDI-Certified Facilitator Certification Process for Leadership and Workforce Development Courses
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) อาทิ เทสโก้ โลตัส, บริษัท ทรู
  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงโครงการ Talent Management, การวางระบบ Performance Management, การออกแบบ Leadership Development และ การ Coaching สำหรับองค์กร

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

18 – 19 กรกฎาคม 2567
เวลา 9.00 – 16.30 น.

 

 

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานระดับปฎิบัติการ หัวหน้า ผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

 

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ (ประตูน้ำ)

 

เหมาะสำหรับ

ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน

 

 

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat 7%)

13,000 บาท / ท่าน

สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%

 • ค่าธรรมเนียมรวม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการอบรม
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

รายละเอียดการฝึกอบรม

Day 1:  วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

 • โมเดลภาวะผู้นำ: Leadership Model (ME / US / IT)
 • ความแตกต่างระหว่างการสื่อสาร “แบบผู้จัดการ” และ “แบบผู้นำ”
 • โมเดลการสื่อสารแบบผู้นำที่ได้ใจผู้อื่น (Taking People With You)
 • การสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คนทุกระดับ (Connect)
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

Day 2:  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

 • กิจกรรม Check In ความรู้สึก
 • การฟังและการสะท้อนกลับ (Listening and Reflect)
 • การเลือกทัศนคติที่ถูกต้องในการมองสถานการณ์ (Choosing The Right Attitude)
 • การบริหารอารมณ์และจัดการความเครียด
 • การพูดจากใจ (Speak From The Heart) และการให้ฟีดแบค (Feedback)
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นันทนา สะการ์
02-6195500 ต่อ 0818062991


วิทยากร

อ. วรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน HRM & HRD
 • DDI-Certified Facilitator Certification Process for Leadership and Workforce Development Courses
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) อาทิ เทสโก้ โลตัส, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงโครงการ Talent Management, การวางระบบ Performance Management, การออกแบบ Leadership Development และ การ Coaching สำหรับองค์กร