Package Promotion 4 สายงาน">
Public Training
Package Promotion 4 สายงาน
Loading Events
วันที่อบรม
Now - 31 ธ.ค. 67

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT)
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

Package Promotion 4 สายงาน

  • 9 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต  Click ที่นี่
  • Operational Excellence เพิ่มผลิตภาพองค์กร พัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ  Click ที่นี่ 
  • Strategic Management กลยุทธ์สู่การเป็นองค์กรเข้มแข็ง  Click ที่นี่
  • ยกระดับศักยภาพหัวหน้างาน  Click ที่นี่  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร 0-2619-5500 ต่อ 452-456
E-Mail : [email protected]