Exploring Singapore’s Digital Supply Chain NEW">
Public Training
Exploring Singapore’s Digital Supply Chain NEW
Loading Events
วันที่อบรม
15 - 17 พฤษภาคม 2567
เวลา 0:00-23:59 น.
ประเทศสิงคโปร์
ระยะเวลาอบรม : 3 วัน
วิธีการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 75,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

Exploring Singapore’s Digital Supply Chain

15-17 พฤษภาคม 2567

ที่มาโครงการ

ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการในปัจจุบัน มีการพัฒนาของระบบเทคโนโลยี ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า Digital Disruption การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจรูปแบบใหม่ แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้กระทบกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจแบบเดิม ผลิตภัณฑ์เดิม ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างปรับตัว ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้องค์กรมีความยืดหยุ่น การนำโซลูชัน นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาใช้ยังคงมีความสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างโอกาสในการแข่งขัน เช่น  Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), การสร้าง Application, Realtime Tracking, QR Code และระบบ GPS ฯลฯ เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาความยั่งยืนให้เป็นความสามารถหลักขององค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการนำคณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรไทยเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ขององค์กรประเทศสิงคโปร์ ที่ได้มีการนำการจัดการด้าน Digital Supply Chain มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 1. เข้าร่วมงาน LogiSYM Asia Pacific Symposium 2024: เพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ Digital Supply Chain ที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ที่ล้ำหน้า รวมถึงสร้างโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจทั่วโลก สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืนสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและนวัตกรรมทางด้านการจัดส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชีย
 2. เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยการเข้าเยี่ยมชมองค์กรที่เป็น Best practice ด้าน Digital Supply Chain ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ที่มีค่าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในด้านที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน Digital Supply Chain ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในหลายภาคธุรกิจ สามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจข้ามประเทศ ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์ตัวอย่างเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของให้ดียิ่งขึ้น

  

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง-กลาง ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับผู้บริหารและนักปฏิบัติจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
 • คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่ต้องการเรียนรู้ เทรนด์และเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานระดับโลก และเรียนรู้ Key Success Factors จากหลากหลายประเภทธุรกิจ

 

กิจกรรม

Overview and Wrap-Up

การบรรยายสรุปภาพรวม-ประเด็นสำคัญ ขององค์ความรู้และเครื่องมือ โดยผู้เชียวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น และต่อยอดนำไปสู่การตั้งคำถามระหว่างการเยี่ยมชมองค์กร

Attend the Conference / Discussion and Sharing

โอกาสสำคัญที่จะได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและนักปฏิบัติตัวจริงจากองค์กรตัวอย่าง พร้อมเจาะลึกถึง แนวทาง เทคนิคและวิธีการจัดการปัญหาจนประสบความสำเร็จ

Special Site Visit

เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน องค์กร เพื่อเห็นตัวอย่างและภาพการปฏิบัติงานในหน้างานจริง

Key Features

  • Connecting โอกาสในการสร้างเครือข่ายทางด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  • Discovering ร่วมค้นหาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างบูรณาการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
  • Learning ร่วมสัมมนาระดับ Masterclass กับกูรูด้าน Supply Chain เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารจัดการทางธุรกิจที่เป็นเลิศ วิธีแก้ไขปัญหาและการจัดการอุปสรรคในช่วงวิกฤต
  • Sharing & Gaining แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรต้นแบบของประเทศสิงคโปร์ ที่ประสบความสำเร็จเพื่อต่อยอดนำมาปรับใช้พัฒนาองค์กร

 

องค์กรที่จะเข้าศึกษาดูงาน

ถอดบทเรียนการทำธุรกิจจากองค์กรชั้นนำระดับ World-Class ที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มี Best Practice ในการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ (อยู่ระหว่างการประสานงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

  

Tentative Program

May 15, 2024

06.00                      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

08.00                      ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.30                      คณะเดินทางถึงสนามบินชางฮี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

12.30                      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00      Special Site Visit 1 องค์กร (อยู่ระหว่างประสานงาน)

18.00                      รับประทานอาหารค่ำ

 

 

May 16, 2024

08.00                  เข้าร่วมงาน LogiSYM Asia Pacific Symposium 2024

09.00-16.30      Operationalizing Digitalization and Sustainability by Speakers from industry-leading in the logistics and supply chain industry.

Highlights:

 • Intelligent Supply Chain Through AI and ML
 • Deciphering Supply Chain Digital Provider Options
 • Green Horizons: Steering Towards Sustainable Supply Chains
 • Sustainable Sourcing: Procurement Practices for the Future
 • SHOWCASE: Skunkworks / Innovation in the Supply Chain Industry

(10.30 Networking Tea Break, 12.15 Networking Lunch, 14.45 Networking Tea Break)

16.30                  End of Conference

18.00                  รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 

May 17, 2024

09.00-12.00      Special Site Visit 1 องค์กร (อยู่ระหว่างประสานงาน)

12.00                  รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย                   ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์

ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ค่ำ                         เดินทางกลับกรุงเทพฯ (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

กำหนดการและรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกรณีผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด

 

ค่าธรรมเนียม

ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สมัครและชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 สมัครและชำระค่าธรรมเนียมหลังวันที่ 17 เมษายน 2567
ท่านละ 71,900 บาท ท่านละ 75,900 บาท
กรณีไม่มีคู่พัก ต้องพักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ 10,000 บาท
ตั๋วชั้นธุรกิจ จ่ายเพิ่ม เริ่มต้นที่ 25,000 บาท หรือตามที่จ่ายจริง

ราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
 • ค่าที่พักคู่ (โรงแรม 3-4 ดาว)
 • อาหารเช้า กลางวัน และอาหารค่ำ รวม 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาตลอดการเดินทาง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง ไป-กลับ พร้อมคณะ เท่านั้น

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำ Passport และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการข้างต้น

 

Registration

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนด

สถาบันแจ้งตอบรับทางอีเมล์ และแจ้งกำหนดวันชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2100508619

ในนาม มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หรือ Foundation for Thailand Productivity Institute

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E mail: [email protected]

 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนผู้เข้าร่วมดูงาน กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน/ เรียกเก็บ 100% ของค่าธรรมเนียม

 

Contact

ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 คุณธนศักดิ์ ต่อ 451, คุณพัชรวรรณ ต่อ 466, คุณชุติมา ต่อ 467
E mail: [email protected]