Public Training
Certified Six Sigma & Lean Six Sigma Black Belt Project รุ่น 9
Loading Events
วันที่อบรม
8 พฤษภาคม - 22 พฤศจิกายน 2567
เวลา 9:00-16:30 น.
โรงแรมในเขตกรุงเทพ
ระยะเวลาอบรม : 25 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 80,000 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

       Six Sigma เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร โดยการฉีกกรอบความคิดของเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการแบบเดิมๆ ที่มักพิจารณาปัญหาในลักษณะแบบ Single Point (พิจารณาปัญหาจากการใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูล ซึ่งทำให้เราไม่เห็นความผันแปรที่เกิดขึ้นในกระบวนการ) มาเป็นการพิจารณาปัญหาโดยการศึกษาถึงความผันแปรของกระบวนการ แล้วใช้เทคนิคทางสถิติที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาลดความผันแปรในกระบวนการ ซึ่งส่งผลทำให้ความผิดพลาดของกระบวนการลดน้อยลง และยังทำให้กระบวนการมีเสถียรภาพสูง ป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำของปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม และที่ดีไปกว่านั้นคือสามารถลดต้นทุนของกระบวนการได้อย่างมหาศาล ส่งผลทำให้องค์กร มีการเติบโตในผลกำไรอย่างมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ประมาณ 4-6 เดือน) เมื่อเทียบกับการปรับปรุงด้วยเทคนิคอื่นๆ

       โดยการใช้แนวความคิดในเรื่องของการลดความผันแปรของกระบวนการ ตามหลักการของ Six Sigma จึงส่งผล
ทำให้กระบวนการทางธุรกิจขององค์กรนั้นกลายเป็น Lean Process อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่สุด และนำมาซึ่งการลดต้นทุนและสร้างผลกำไรให้แก่องค์กรได้อย่างมหาศาล

 

วัตถุประสงค์

 • ดำเนินการวินิจฉัยองค์กรในขั้นตอนของ Define Phase เพื่อค้นหาความสูญเสียของกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร และจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ตามแนวทางของ Six Sigma
 • ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประสิทธิภาพที่ระดับคุณภาพเท่ากับ
  6 Sigma ซึ่งที่ระดับคุณภาพดังกล่าว กระบวนการแทบจะปราศจากซึ่งความสูญเสีย ส่งผลทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมหาศาล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรสูงขึ้น
 • เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กรให้มีความรู้และความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma ในระดับ “Certified Black Belt” ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างเห็นผล

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้บริหารระด้บสูง ระดับกลางขององค์กรมีทักษะในการนำเอาเทคนิค Six Sigma ไปใช้ในการบริหารกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจให้สูงขึ้น
 • องค์กรสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินโครงการปรับปรุง Six Sigma ในระดับ Black Belt Project ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และมีผลลัพธ์ของการปรับปรุงที่ยั่งยืน
 • พนักงานขององค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการรับรองให้เป็น Black Belt ตามแนวทางของ Six Sigma และได้รับ Certificate จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 

 

วิทยากรและที่ปรึกษา

คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์

 • วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma, การเพิ่มผลิตภาพ, การปรับปรุงกระบวนการ, การบริหารการผลิต,
  การบริหารเชิงกลยุทธ์
 • มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้ทั้งภาคผลิตและภาคบริการด้าน Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถช่วยลดต้นทุนจำนวนมาก อาทิ บจก.โดลไทยแลนด์, บจก.น้ำตาลมิตรผล (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล 5 โรงงานทั่วประเทศ), บจก.โฮย่าเลนส์ ประเทศไทย, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ธนาคารนครหลวงไทย
 • ผู้เขียนหนังสือ ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค Six Sigma ฉบับ Champion และ Black Belt, บทความด้าน
  Six Sigma และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
 • ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ การปรับปรุงกระบวนการให้กับภาคบริการและภาคผลิต

ประสบการณ์
วิศวกรควบคุมและวางแผน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้าน Six Sigma
สถาบันสมาร์ทเตอร์ โซลูชั่น อิงค์ (Smarter Solution Inc.) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

ค่าธรรมเนียม (ยังไม่รวม Vat 7%)

80,000 บาท / ท่าน

สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%

 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

8 พฤษภาคม – 22 พฤศจิกายน 2567

เวลา 9.00 – 16.30 น.

 

ระยะเวลาการฝึกอบรมและการดำเนินโครงการ  รวม 25 วัน

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ

Define Phase
2 วัน

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ  ปรับปรุงงานแบบ Six Sigma และแนวทางในการคัดเลือกหัวข้อการดำเนินโครงการ Black Belt 8 – 9 พ.ค. 67
Measure Phase
5 วัน
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวัดความสูญเสีย และระดับความสามารถของกระบวนการ

Black Belt

29 – 31  พ.ค. 67
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Measure Phase

Black Belt

7 มิ.ย. 67

 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Measure Phase

Black Belt

25 มิ.ย. 67

Analyze Phase
5 วัน
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ

Black Belt

26 – 28 มิ.ย. 67

 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Analyze Phase

Black Belt

17 ก.ค. 67
 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Analyze Phase

Black Belt

5 ส.ค. 67
Improve Phase
8 วัน
 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปรับตั้งกระบวนการ (Process Optimization) และลดความผิดพลาดของกระบวนการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Black Belt

6 – 9 ส.ค. 67

 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Improve Phase – I

Black Belt

29 ส.ค. 67

 • Site Visit / Sharing

Black Belt

18 ก.ย. 67

 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในขั้นตอน Improve Phase – ll

Black Belt

19 ก.ย. 67

 • นำเสนอผลการดำเนินโครงการในขั้นตอน Improve Phase

Black Belt

15 ต.ค. 67

Control Phase
5 วัน

 • ฝึกอบรมเทคนิคทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการ (หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงไปแล้ว) เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินงาน และป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำของปัญหา
Black Belt

16 – 18 ต.ค. 67

 

 • ให้คำปรึกษาแนะนำแบบรวมกลุ่มในชั้นตอนControl Phase
Black Belt

1 พ.ย. 67

 • สรุปและปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบรางวัลโครงการ LSS ดีเด่น
ผู้บริหาร / Black Belt 22 พ.ย. 67

ค่าธรรมเนียมต่อองค์กร รวมผู้บริหารหรือผู้แทน เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการ องค์กรละ 1 ท่าน

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • พนักงานในระดับตำแหน่ง Engineer และ Supervisor ขึ้นไป
 • ควรมีพื้นฐานทางด้านสถิติ

 

 

การออกใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

 • ผู้ฝึกอบรมจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
 • ผู้ฝึกอบรมจะต้องทำโครงการให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นันทนา สะการ์
02-6195500 ต่อ 0818062991


วิทยากร

คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์

• วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma, การเพิ่มผลิตภาพ, การปรับปรุงกระบวนการ, การบริหารการผลิต,
การบริหารเชิงกลยุทธ์
• มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้ทั้งภาคผลิตและภาคบริการด้าน Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการ โดยสามารถช่วยลดต้นทุนจำนวนมาก อาทิ บจก.โดลไทยแลนด์, บจก.น้ำตาลมิตรผล (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล 5 โรงงานทั่วประเทศ), บจก.โฮย่าเลนส์ ประเทศไทย, โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, ธนาคารนครหลวงไทย
• ผู้เขียนหนังสือ ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค Six Sigma ฉบับ Champion และ Black Belt, บทความด้าน
Six Sigma และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
• ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ การปรับปรุงกระบวนการให้กับภาคบริการและภาคผลิต

ประสบการณ์
วิศวกรควบคุมและวางแผน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้าน Six Sigma
สถาบันสมาร์ทเตอร์ โซลูชั่น อิงค์ (Smarter Solution Inc.) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา