Public Training
OE-02: Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
Loading Events
วันที่อบรม
3 กันยายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
4,200.00 ฿

      ในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบด้าน ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยการดำเนินงานที่มีผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ รวมทั้งกระบวนการทำงาน จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงความตระหนักในด้านผลิตภาพ  ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางปรับปรุงและสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการเพิ่มผลิตภาพ​
 • ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักและเข้าใจในองค์ประกอบของการเพิ่มผลิตภาพ​
 • ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพที่มีผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ​
 • ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ​
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ

 

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา อาทิ Process Improvement  , Smart People Smart Work , QCC Facilitator  , 4 Steps to be a “GREAT” Supervisor

 

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้า ผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ทักษะการจัดการเพื่อช่วยปรับปรุงวิธีการสื่อสาร ซึ่งรวมถึง การสร้างสัมพันธ์ภาพและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

 

หัวข้อ​

Productivity & Business Game

 • หลักการพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงสู่แนวคิดธุรกิจ
 • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
 • ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ
 • ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่า
 • องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

Productivity Basic Tools & Techniques

 • ความสำคัญและแนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กร
 • เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคด้านการเพิ่มผลิตภาพ
 • แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพองค์กร

Group Brainstorming

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติสำหรับการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 – 456
E-mail : [email protected]


วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา