New">
Public Training
SM-02: SHAPE Strategic KPIs and Execute SMART Actions for Sustainable Transformation New
Loading Events
วันที่อบรม
5 - 6 พฤศจิกายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
6,900.00 ฿

      ด้วยสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์กรต้องมีการวัดผลการดำเนินการ วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อชี้นำการแนวทางการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในการนี้ คือ การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPI) ซึ่งมักจะเกิดคำถามว่าควรกำหนด KPI อย่างไรจึงจะสะท้อนผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กรอย่างแท้จริง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร ติดตามสถานะของเรื่องที่สำคัญนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดความสำเร็จกับการประเมินผลการดำเนินงาน ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

นอกจากนี้ การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้น  ผู้บริหารต้องมีการวางแผนกลยุทธ์องค์กร เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางให้การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่กำหนดไว้  การที่จะผลักดันให้แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการวางแผนงาน หรือจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)   โดยแผนงานประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานแต่ละขั้นที่สามารถดำเนินงานได้จริงอย่างสมเหตุสมผล รวมไปถึงกลวิธีที่ต้องใช้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์สำหรับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบหลักการวัดผลสำเร็จขององค์กรมิติที่ครอบคลุมทุกมิติด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน
 • เพื่อให้ทราบถึงหลักการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators – KPI)
 • เพื่อให้สามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กรและระดับฝ่ายงานทั้งจากงานกลยุทธ์และงานประจำ
 • การนำสู่การปฏิบัติการอย่างยั่งยืน

 

วิทยากร : คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
  Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
  How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

 

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้า ผู้จัดการ จนถึงระดับผู้บริหารระดับกลาง
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของโมเดลธุรกิจ (Business Model)

 

หัวข้อ​

วันที่หนึ่ง

 • Envi-Scanning / Business Driving Force
 • Sustainable Strategic Goals and Direction
 • หลักการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI)
 • การกำหนดการวัดผลสำเร็จขององค์กร
 • การกำหนด KPI องค์กร และ กลยุทธ์องค์กร
 • Workshop 1 กำหนดเป้าหมายองค์กรและตัวชี้วัดองค์กร

วันที่สอง

 • แนวทางการกำหนด KPI ระดับฝ่ายงาน
 • การกำหนด LAGGING AND LEADING KPI
 • Workshop 2 ความเชื่อมโยง KPI ในองค์กร และ
 • การกำหนด LEADING&LAGGING KPI ฝ่ายงาน
 • การกำหนด KPI สำหรับงานประจำ (Key Result Area: KRA)
 • การนำตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 – 456
E-mail : [email protected]


วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA), Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA), How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model