Public Training
SE-SPN: Drive for Excellence: Strategic Planning
Loading Events
วันที่อบรม
13 - 14 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

   

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) และการบูรณาการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์เข้ากับแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Integrated Strategically) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือการจัดการที่สำคัญ การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการสื่อสารและถ่ายทอดเพื่อสู่การปฏิบัติผ่านวิธีการจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่เงินอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนงาน เมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการในการบูรณาการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์เข้ากับแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Integrated Strategically) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือการจัดการที่สำคัญ
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการที่สำคัญสำหรับใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และเครื่องมือการจัดการที่สำคัญ ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างบูรณาการ ตลอดจนการออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีให้แก่บุคลากร ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วิทยากร 

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
ที่ปรึกษา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์ ตาม
 • ผู้บริหารจากองค์กรภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลยุทธ์ตามแนวทางของเกณฑ์ TQA/ EdPEx/ PMQA/ Core Business Enabler/ SE-AM
 • ผู้บริหารองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 9,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 10,165  บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

 


ระยะเวลา 2 วัน

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2467

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2567

 

Course Outline: (ตอบวัตถุประสงค์)

 • เจาะลึกการวิเคราะห์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน
 • กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) และเครื่องมือการจัดการที่สำคัญ
 • หลักการที่สำคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เช่น วิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ วิธีการในการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร และการค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์
  2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ และการนำ Business Model Canvas ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน และการกำหนด Intelligent Risk
  3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ และการตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น Balanced Score Card & KPI
  4. การออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) และเครือข่ายอุปทาน (Supply Network) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  5. การบูรณาการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ ให้เข้ากับแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Integrated Strategically) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือการจัดการที่สำคัญ
  6. การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการสื่อสารและถ่ายทอดเพื่อสู่การปฏิบัติผ่านวิธีการจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่เงินอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
  7. การปรับเปลี่ยนแผนงาน เมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบรรลุ
  8. กระบวนการสำหรับใช้ในการประเมินและติดตามของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง ประเด็นการบรรยาย
09.00 – 10.30 เจาะลึกการวิเคราะห์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน
10.45 – 12.00 กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)
13.00 – 14.30
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เช่น วิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์
 • ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ วิธีการในการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร และการค้นหาโอกาสเชิงกลยุทธ์
14.45 – 16.00
 • การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ และการนำ Business Model Canvas ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน และการกำหนด Intelligent Risk
 • ประชุมกลุ่ม/ กรณีตัวอย่างกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรชั้นนำ
วันที่สอง ประเด็นการบรรยาย
09.00– 10.30
 • การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์ และการตรวจสอบความสมดุลและสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น Balanced Score Card & KPI
 • การออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) และเครือข่ายอุปทาน (Supply Network)

 

10.45 – 12.00
 • การบูรณาการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว
13.00 – 14.30
 • กระบวนการในการสื่อสารและถ่ายทอดเพื่อสู่การปฏิบัติ
 • วิธีการจัดสรรทรัพยากรทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่เงิน
14.45 – 16.00
 • การปรับเปลี่ยนแผนงาน เมื่อเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบรรลุ
 • กระบวนการสำหรับใช้ในการประเมินและติดตามของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
 • ประชุมกลุ่ม/ นำเสนอวิธีการในการบูรณาการกลยุทธ์ขององค์กรเข้ากับแผนแม่บททรัพยากรบุคคลและแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02–619-5500 ต่อ 432
หรือ 089-442-9453 (ประภาพร)
E-mail: [email protected] Website: www.ftpi.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432


วิทยากร

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

ที่ปรึกษา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์