Public Training
FSD-7: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)
Loading Events
วันที่อบรม
14 สิงหาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
4,500.00 ฿

     ความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เป็นพื้นฐานที่สำคัญสู่การพัฒนาตนเองในอีกหลาย ๆด้าน การมีความสามารถในการคิดหาเหตุผล การรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน การคิดอย่างมีตรรกะมีความสำคัญมากในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมาก และมีความซับซ้อน

       ดังนั้นความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งทีทำอยู่นั้นมาถูกทางหรือไม่อย่างไร ช่วยให้คิดโดยใช้ข้อเท็จจริง เป็นการฝึกมองปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทะลุ คมชัด และสมเหตุสมผล ช่วยให้การวางแผนงาน การแก้ปัญหา และการทำงานให้มีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) และสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesize) เพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน ช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ และช่วยให้ได้ผลลัพท์สุดท้ายตามเป้าหมายที่วางไว้

 

วัตถุประสงค์

 • สามารถพัฒนาความคิดของตนเองให้มี Logical Thinking เพื่อประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตประจำวัน
 • สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ตามเป้าหมาย
 • นำเทคนิคและกระบวนการคิดแบบ Logical Thinking ไปต่อยอดในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน

 

วิทยากร :

คุณวีรพันธ์ มณีวงศ์
นักพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ( People Developer and Organization Developer )

ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารโครงการดังกล่าวมากว่าสิบปี ทำให้ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆมากมายนอกเหนือจาก Technical skill ที่เกี่ยวกับด้าน Engineering แล้ว ยังรวมถึงด้าน Soft Skill อื่นๆ ได้แก่ การวางแผน การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง และที่สำคัญคือ ทักษะที่เกี่ยวกับ”คน” เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจ การบริหารความขัดแย้ง การทำงานเป็นทีม ทำให้มองเห็นว่าการจะบริหารโครงการ หรือบริหารงานให้ประสบความสำเร็จต้องผสมผสานทั้ง Technical Skill , Human Skill , Soft Skill และ Business Skill ที่ลงตัวและสอดคล้องไปตามสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการ

 

 เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

 

หัวข้อ​

 • ทำไม Logical Thinking จึงมีความสำคัญ?
 • การสร้างและพัฒนาเพื่อให้เกิด Logical Thinking
 • กระบวนการคิดแบบ Logical Thinking
 • Logical Thinking Tools & Techniques
 • ตัวอย่าง คิดแบบไหนไม่มีตรรกะ และตัวอย่างการคิดแบบ Logical Thinking มีตรรกะ
 • Workshop ฝึกการคิดแบบ Logical Thinking

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,815 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452, 456
E-mail : [email protected]


วิทยากร

คุณวีรพันธ์ มณีวงศ์

นักพัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ( People Developer and Organization Developer )
ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารโครงการดังกล่าวมากว่าสิบปี ทำให้ได้ฝึกฝนทักษะต่างๆมากมายนอกเหนือจาก Technical skill ที่เกี่ยวกับด้าน Engineering แล้ว ยังรวมถึงด้าน Soft Skill อื่นๆ ได้แก่ การวางแผน การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง และที่สำคัญคือ ทักษะที่เกี่ยวกับ”คน” เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การโน้มน้าวจูงใจ การบริหารความขัดแย้ง การทำงานเป็นทีม ทำให้มองเห็นว่าการจะบริหารโครงการ หรือบริหารงานให้ประสบความสำเร็จต้องผสมผสานทั้ง Technical Skill , Human Skill , Soft Skill และ Business Skill ที่ลงตัวและสอดคล้องไปตามสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการ