Public Training
DX-04: Big Data Management and Analytics & Utilization
Loading Events
วันที่อบรม
29 - 30 ตุลาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 11,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
11,500.00 ฿

       เสริมความแกร่งผู้บริหารและนักปฏิบัติด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานพัฒนาองค์กร ระบบสารสนเทศขององค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ให้พร้อมด้วยทักษะด้านดิจิทัล เพื่อนำองค์กรก้าวสู่ Digital Transformation อย่างมั่นใจ กับ “โครงการยกระดับศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ Smart DX Workforce” ที่ยกทัพวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานผู้นำด้านดิจิทัลระดับประเทศมาร่วมให้ความรู้และประสบการณ์สุดเข้มข้น พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และเทคนิคแบบจัดเต็ม พร้อมพาทุกท่านเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานกับหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการทำ Digital Transformation ทั้งในและต่างประเทศ

       กระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม

       หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้องค์กรสามารถ พิจารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ ปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ (DIGITAL TRANSFORMATION : DX) ผู้บริหารและนักปฏิบัติด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานพัฒนาองค์กร ระบบสารสนเทศขององค์กร สามารถกำหนดวิธีการ แนวทาง และกำหนด Digital Transformation Strategy ที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ เพื่อบรรลุ Outcome ที่สำคัญ 4 ด้านดังต่อไปนี้

 • ส่งมอบคุณค่าและเสริมสร้าง Customer and Stakeholder Experience
 • Process Optimization
 • Workforce Enablement, Empowerment Employee การทำให้คนเก่งขึ้น ทำงานง่ายขึ้น workload ลดลง
 • New Business Model / Transform Product and Service

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้บริหารและนักปฏิบัติมี Digital Mindset
 • เพื่อเรียนรู้เข้าใจและเสริมสร้างทักษะด้าน Digital Literacy and Digital Skills
 • เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation Framework
 • สามารถกำหนด Digital Transformation Strategy แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่เหมาะสมและคุ้มค่าการลงทุนในการปรับตัวสู่องค์กรด้านดิจิทัล
 • สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล จัดการข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย
 • ได้เรียนรู้กระบวนการเพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ

 

 

วิทยากร :

ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

 

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร คณะทำงานจากภาครัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา เอกชนทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
 • ผู้จัดการและนักปฏิบัติด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร นักการตลาด HRD รวมถึงผู้ที่วางแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร
 • นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลไปใช้

 

ระยะเวลา 2 วัน

 

 

หัวข้อ​

 • ทำความเข้าใจกับ หลักพื้นฐานวิทยาการข้อมูล (Principles of Data Science)
 • ข้อมูล (Data) ทรัพยากรที่ต้องจัดการเพื่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
 • ถอดบทเรียนแผนที่นำทางด้านดิจิทัล (Digital Roadmap) และเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
 • กลยุทธ์การกำกับข้อมูลภายในองค์กร (Data Governance Strategies) เพื่อการบริหารงานองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization
 • การปูพื้นฐานหลักการของ Big Data และการนำ Big Data เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • แนวทางการสร้าง Data Driven Culture ภายในองค์กรก้าวแรกสู่การใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Digital Entrepreneur) กับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการข้อมูลระดับองค์กร (Enterprise Data Management)
 • แนวคิด เทคนิค และวิธีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร
 • เรียนรู้เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร (Data Management Tools) สำหรับการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization)

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 11,500  Promotion: สมัคร 2 ท่าน/องค์กร 
เหลือเพียง 20,000 บาท (ยังไม่รวม vat)

โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้

ท่านละ (รวม VAT 7%) 12,305  
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 452-458, 432-433
E-mail : [email protected]


วิทยากร

ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation