New ">
Public Training
HR Mastery in Succession Planning: A Practical Approach for Effective Talent New
Loading Events
วันที่อบรม
8 - 9 สิงหาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย (Lecture)
- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing)
- กิจกรรมกลุ่ม (Group Practice)
- กรณีศึกษา (Case Study)

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 8,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
8,500.00 ฿

Succession Planning เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา High Potential Staff ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูงเพื่อก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งสำคัญขององค์กร ถือเป็นการเติมเต็มตำแหน่งที่สำคัญด้วยบุคลากรขององค์กร หรือ “Build and Promote from Within” แทนที่จะแสวงหาจากภายนอก ปัจจุบัน Succession Planning ในหลายๆองค์กรถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหาร Talent (Talent Management) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา High Potential Staff ทุกระดับเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สำคัญ (Key Position) ขององค์กร ระบบดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะที่องค์กรต้องเผชิญกับแรงกดดันต่างๆมากมายอย่างทุกวันนี้ ในขณะที่แต่ละองค์กรมักมีบุคลากรกลุ่มดังกล่าวจำนวนไม่มาก ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องพัฒนาและรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ไว้เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้มุ่งให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) รวมถึงการเลือกเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่เป็น Successor ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นทั้งด้านผลงานและด้านอารมณ์ตามที่องค์กรคาดหวัง จนสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามที่กำหนด

 

วิทยากร :

อาจารย์สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

 

เหมาะสำหรับ

Senior HR, HR Manager หรือ HR Executive และผู้บริหาร ที่รับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ “คน” และ “การพัฒนาผู้นำ” ขององค์กร

 

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้

 • รู้และเข้าใจกระบวนการกำหนด Career Path Model และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กร
 • รู้และเข้าใจขั้นตอนการจัดทำ Succession Planning ให้สอดคล้องกับ Career Path Model ขององค์กร
 • รู้และเข้าใจวิธีการคัดเลือกและจัดตั้ง “คณะกรรมการ Succession Planning”
 • รู้และเข้าใจการกำหนด “เกณฑ์” และ “เงื่อนไข” สำหรับ Key Position และ Successor ขององค์กร
 • รู้และเข้าใจประโยชน์และข้อจำกัดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดทำ Succession Plan
 • รู้และเข้าใจวิธีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง หรือ IDP (Individual Development Plan) ของ Successor
 • รู้และเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของการประเมิน Successor ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 180 องศา และ 360 องศา
 • รู้และเข้าใจแนวทางในการจัดทำ Pilot Project เพื่อจัดตั้งกระบวน Succession Planning ทั้ง 4 ขั้นตอน

 

วิธีการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้ใช้หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning Approach) และหลัก Accelerated Learning ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และความเข้าใจจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้จริง วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย

 • บรรยาย (Lecture)
 • กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing)
 • กิจกรรมกลุ่ม (Group Practice)
 • กรณีศึกษา (Case Study)

 

กำหนดการ

วันที่ 1

09.00 – 10.30

 

ปัญหาและความจำเป็นในการจัดทำ Succession Planning

แนวคิด ความสำคัญ และความเชื่อมโยงระหว่าง Career Plath Model และ Succession Planning

Career Path แบบต่างๆ และการเลือก Career Path ให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กร

ข้อดีและข้อจำกัดของ Career Path แบบต่างๆ

Group Discussion:

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานและวัฒนธรรมขององค์กร

10.45 – 12.00         แนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง “คณะกรรมการ Succession Planning”

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ Succession Planning ทั้ง 4 ขั้นตอน

๑.       Identify Key Position

๒.      Identify Successor

๓.      Developing Successor

๔.      Evaluating and Promotion

Group Practice 1: Identify Key Position
ฝึกกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับ Key Position

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.45 Group Practice 2: Identify Successor

r  ฝึกการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการเลือก Successor

แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนา Successors

วิธีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองหรือ IDP (Individual Development Plan)

ข้อดีและข้อจำกัดของการพัฒนา Successor ด้วยสูตรการเรียนรู้ 70:20:10

Group Practice 3: Developing Successor

ฝึกการกำหนด IDP เพื่อพัฒนา Successor จากกรณีศึกษาที่กำหนด

15.45 – 16.00         สรุปและตอบข้อสงสัย

 หมายเหตุ พักรับประทานของว่างเวลา 10.30 น. และ 14.45 น.

วันที่ 2

09.00 – 10.30

 

ทบทวนเนื้อหาของวันแรก

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน Successor แบบต่างๆ

ข้อดีและข้อจำกัดของการประเมินด้วย 180 องศา และ 360 องศา

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบประเมินผลงานขององค์กร

ข้อดีและข้อจำกัดของการนำระบบประเมินผลงานประจำปีขององค์กรมาใช้กับการประเมิน Successor

Group Discussion:

ทำอย่างไรให้ระบบประเมินผลงานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในองค์กร

10.45 – 12.00 Group Practice 4: Evaluating & Promotion

ฝึกการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการประเมิน Successor พร้อมทั้งนำเสนอข้อดีและข้อจำกัดของเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.45         การจัดทำโครงการ Succession Planning สำหรับองค์กรที่ยังไม่เคยทำระบบนี้มาก่อน

แนวคิดเกี่ยวกับการกำหนด Pilot Project ของโครงการ Succession Plan

Workshop:

ฝึกการกำหนด Pilot Project และจัดทำ Succession Planning ทั้ง 4 ขั้นตอน

15.45 – 16.00         สรุปและตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ พักรับประทานของว่างเวลา 10.30 น. และ 14.45 น.

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 16-17 พ.ค.67

รุ่น 2 วันที่ 8-9 ส.ค.67

รุ่น 3 วันที่ 28-29 พ.ย.67

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 8,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 9,095 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432


วิทยากร

คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล