Seminar&Site Visit Digital Transformation + ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด">
Seminar
Productivity Roadshow 2024 ระยอง
Seminar&Site Visit Digital Transformation + ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด
Loading Events
วันที่อบรม
23 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง และบริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

23 พฤษภาคม 2567
โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

 

Day1: DIGITAL TRANSFORMATION (DX): The Path to Organizational Excellence
แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล และเยี่ยมชมโรงงาน Best Practice DX Factory บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด

ในปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของชีวิต ทั้งการทำงาน การศึกษา การใช้ชีวิต ส่งผลให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานขององค์กร

Digital Transformation เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กระบวนการแปลงสู่ดิจิทัลนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

Change Management เป็นการช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้บริหารและนักปฏิบัติมี Digital Mindset
 • เพื่อเรียนรู้เข้าใจและเสริมสร้างทักษะด้าน Digital Literacy and Digital Skills
 • เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation Framework
 • สามารถกำหนด Digital Transformation Strategy แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่เหมาะสม
  และคุ้มค่าการลงทุนในการปรับตัวสู่องค์กรด้านดิจิทัล
 • สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
 • เห็นตัวอย่างจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำที่เป็น Best Practice DX Factory for Sustainability

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง
 • ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรโรงงาน
 • ผู้จัดการด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร และด้านการวางแผนงานการพัฒนาระบบ
  สารสนเทศขององค์กร
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร

 

วิทยากร 

คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการธุรกิจและความยั่งยืนฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA) State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

 

กำหนดการ

วันที่ หัวข้อ

23 พฤษภาคม 2567
09.00 – 12.00 น.

DIGITAL TRANSFORMATION (DX): The Path to Organizational Excellence แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

 • ความหมายของDigital Transformation และประโยชน์ต่อองค์กร             (Outcome)
 • Digital mindset & Digital Leadership
 • Roadmap for Digital Transformation
 • Potential Disruptive Technologies
 • Digital Governance, ISO38500
 • Digital Transformation Framework
 • Big Data Management and Analytics & Utilization
 • Enterprise Architecture (EA)

Change Management Model

 • Definition Principle and Concept for Change
 • Driving Forces for Change: STEEP
 • Leader for Change Moving
 • FTPI-SIX ACTs for Change Management
 • ADLI for Keep change Going.

 

12.00 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. เยี่ยมชมโรงงาน Best Practice DX Factory บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด

 • แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการขับเคลื่อน โดยการสร้าง Digital Skills สำหรับ DX Factory
 • ระบบการผลิต Production of Daikin Systems : PDS เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
 • การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในทุกส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนต่ำ เช่น IOT , AI, Automation Robot, Automation Machine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย
 • การดำเนินกิจกรรม Net Zero Emission และ Sustainability

 

ค่าธรรมเนียม 

ราคาต่อคน (ไม่รวม VAT%) รวม (VAT 7%)
Day 1: Digital Transformation + DX Factory 3,900 บาท 4,173 บาท
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

วิธีการชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail [email protected]

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าอบรม

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432


วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)