Public Training
7 QC Tools : (การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools)
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
E-Training
3,500.00 ฿

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of  P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

 

วัตถุประสงค์ :

 • เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด 7QC Tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
 • เรียนรู้วิธีการใช้ 7QC Tools และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

 • วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิต ภาคบริการและภาคการศึกษา

 

เหมาะสำหรับ:

 • พนักงานระดับปฎิบัติการ
 • หัวหน้า ผู้จัดการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
3,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
3,745 บาท

 

หัวข้อบรรยาย

 • ความสำคัญของการเรียนรู้ การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools
 • แนวคิดคุณภาพ Quality Concept
 • ความสำคัญของข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
 • หลักการเบื้องต้นของ 7 QC Tools
 • แผนตรวจสอบ Check Sheet
 • การออกแบบ Check Sheet และวิเคราะห์ข้อมูล
 • กราฟ Graph
 • แผนผังพาเรโต Pareto Diagram
 • การสร้างแผนผังพาเรโต
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนผังพาเรโต
 • แผนผังก้างปลา Fishbone Diagram
 • การสร้างแผนผังก้างปลา
 • การใช้ประโยชน์แผนผังก้างปลา
 • แผนผังการกระจาย
 • การวิเคราะห์และตีความแผนผังการกระจาย
 • ฮีสโตแกรม Histogram
 • การสร้างฮีสโตแกรม
 • การอ่านและตีความฮีสโตแกรม
 • แผนภูมิควบคุม Control Chart
 • แผนภูมิควบคุมชนิดผันแปร Variable Control Chart
 • แผนภูมิควบคุมตามลักษณะ Attribute Control Chart
 • การตีความและวิเคราะห์แผนภูมิควบคุม
 • การประยุกต์ใช้ 7 QC Tools ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ QC Story
 • สรุปแนวคิดสำคัญจากการเรียนรู้ Key Take Aways

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : [email protected]

 


วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา