NEW!
Day:1 DIGITAL TRANSFORMATION (DX): The Path to Organizational Excellence แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล
Day:2 ChatGPT Pro Tips: Maximizing Productivity with ChatGPT">
Seminar
Productivity Roadshow 2024 จ.อยุธยาNEW!
Day:1 DIGITAL TRANSFORMATION (DX): The Path to Organizational Excellence แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล
Day:2 ChatGPT Pro Tips: Maximizing Productivity with ChatGPT
Loading Events
วันที่อบรม
25 - 26 กรกฎาคม 2567
เวลา 9:00-16:30 น.
โรงแรมคลาสสิค คามิโออยุธยา
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
6,500.00 ฿
Day 1 + Day 2


ครบจบในงานเดียว

 • จุดประกาย DX Plus ESG The Path to Organizational Excellence
 • ศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2566
 • กิจกรรม Workshop เรียนรู้ Tools ที่จะช่วยนำพาองค์กรมุ่งสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกแห่งอนาคตด้วย ChatGPT

Day1 : DIGITAL TRANSFORMATION (DX): The Path to Organizational Excellence
แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

ในปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของชีวิต ทั้งการทำงาน การศึกษา การใช้ชีวิต ส่งผลให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานขององค์กร

Digital Transformation เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กระบวนการแปลงสู่ดิจิทัลนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

Change Management เป็นการช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้บริหารและนักปฏิบัติมี Digital Mindset และเสริมสร้างทักษะด้าน Digital Literacy and Digital Skills
 • เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation Framework
 • สามารถกำหนด Digital Transformation Strategy แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่เหมาะสม
  และคุ้มค่าการลงทุนในการปรับตัวสู่องค์กรด้านดิจิทัล
 • เห็นตัวอย่างจากการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความโดดเด่นเรื่องกระบวนการผลิตเพื่อความยั่งยืน และ
  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
  จัดการข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกร
 • บุคลากรที่รับผิดชอบ ด้านนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานพัฒนาองค์กร วางแผนงานการพัฒนาระบบ
  สารสนเทศขององค์กร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ระบบคุณภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป 

 

ทีมวิทยากร 

คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการธุรกิจและความยั่งยืนฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA) State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

 

Day2:  ChatGPT Pro Tips: Maximizing Productivity with ChatGPT

ในโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ธุรกิจของท่านได้เปรียบในการแข่งขัน ChatGPT เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยที่สามารถช่วยองค์กรธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ChatGPT Pro Tips กลยุทธ์การใช้ ChatGPT เพื่อความสําเร็จทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร พร้อมทั้งยกระดับผลิตภาพขององค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งการบริการลูกค้า และการสนทนาอื่นๆ ที่ต้องการการสื่อสารภาษาธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเสมือนมนุษย์

 

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อการปรับใช้ ChatGPT ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน ด้วยเทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะนำชุดคำสั่ง ChatGPT ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อการอัพเกรดสรรถนะของธุรกิจในยุคปัจจุบันไปสู่ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและสนใจในการนำเทคโนโลยี Gen-AI เข้าสู่ธุรกิจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 • นักบริหารการตลาด ผู้ประกอบการ และผู้จัดการธุรกิจที่สนใจในการใช้ Gen-AI เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ฟังก์ชัน ChatGPT แบบมืออาชีพ

 

วิทยากร คุณกําพล ลีลาภรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games) สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley) Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform

 

กำหนดการ

วันที่ หัวข้อ

25 กรกฎาคม 2567
09.00 – 11.45 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL TRANSFORMATION (DX): The Path to Organizational Excellence แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

 • ความหมายของDigital Transformation และประโยชน์ต่อองค์กร (Outcome)
 • Digital mindset & Digital Leadership
 • Roadmap for Digital Transformation
 • Potential Disruptive Technologies
 • Digital Governance, ISO38500
 • Digital Transformation Framework
 • Big Data Management and Analytics & Utilization
 • Enterprise Architecture (EA)

Change Management Model

 • Definition Principle and Concept for Sustainability
 • Driving Forces for Sustainability: STEEP Analysis
 • Leader for Change Moving
 • FTPI-SIX ACTs for Change Management
 • ADLI for Keep change Going.

 

11.45 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. เยี่ยมชมองค์กรชั้นนำ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านความยั่งยืนกระบวนการผลิตที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

 • การวางนโยบายด้านและแนวทางการขับเคลื่อน ESG
 • การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต และประหยัดพลังงาน อาทิ Robot , IOT , Automation , Cloud
 • ระบบ Digital Supply Chain
 • การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม , Net Zero Emission ผลลัพธ์ที่ได้จากจากดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน
 • Site Tour เยี่ยมชมกระบวนการผลิต
 • ถาม – ตอบ สรุปประเด็น
 • เดินทางกลับ

**ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

26 กรกฎาคม 2567
09.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

 

Maximizing Productivity with ChatGPT

 • How ChatGPT Powers Productivity Enhancement
 • การใช้ฟังก์ชันของ ChatGPT
 • Prompt และการ Prompt แบบต่อเนื่อง (Chain)
 • รู้จักการทำงานของ AI, Machine Learning และ Generative AI
 • การใช้ ChatGPT แบบมืออาชีพด้วย Context
 • การกำหนดโทนภาษาของบทความ, อีเมล์
 • กำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ
 • จักรวาล AI รู้จัก Generative AI ตัวอื่นๆ
 • จับโกหก ChatGPT และความปลอดภัยในการใช้งาน เนื้อหาของคอร์ส ChatGPT
ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Computer Notebook มาประกอบการทำ Workshop

 

 

ค่าธรรมเนียม
ราคาต่อคน (ไม่รวม VAT%) รวม (VAT 7%)
Day 1 3,900 บาท 4,173 บาท
Day 2 3,900 บาท 4,173 บาท
Day 1+ Day 2 6,500 บาท 6,955 บาท
ค่าธรรมเนียมรวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางต่างๆ
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

วิธีการชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail [email protected]

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าอบรม

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432