Public Training
Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
E-Trainning
3,500.00 ฿

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

การเข้าสู่ห้วงเวลาของการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ความซับซ้อน ตลอดจนความไม่ชัดเจน หรือแม้กระทั่งความไม่แน่นอน กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของมนุษย์ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงกลายเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาที่มีสาเหตุหรือปัจจัยเพียงหนึ่งเดียว

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อวิเคราะห์ปัญหาซับซ้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อสามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ รูปแบบใหม่ ความต้องการที่ซับซ้อนของผู้ใช้งาน

วิทยากร:

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี
วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม

 

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 75%

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ราคา 3,500 บาท (ไม่รวม Vat)

เวลาเรียนโดยรวม 2 ชั่วโมง 41 นาที

 

หัวข้อบรรยาย

Mindset สำหรับนักแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

 • Introduction
 • Mindset
 • ประเมินสถานการณ์
 • ตัวอย่างสถานการณ์

การคิดเชิงระบบ System Thinking

 • System Definition
 • System Thinking Definition
 • System Thinking Process
 • Two Systems Thinking

Complex Problem Approach

 • Problem
 • Comples Problem Solving process
  • State the Problem
  • Define Structure
  • Design Solution
  • Prototype & Test (Confirmation)
  • ตัวอย่าง กรณียา
  • ตัวอย่าง กรณีพนักงานในองค์กรนำเสนอโครงการด้านนวัตกรรมและปรับปรุงการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง

สรุป   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456 / 083-297-9494

วิทยากร

ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ