Package Promo! 9 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต [Individual & Organizational Package]">
Public Training
Package Promo! 9 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต [Individual & Organizational Package]
Loading Events
วันที่อบรม
4 เม.ย.-31 ธ.ค. 67

ระยะเวลาอบรม : 10 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 42,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Pro 1 Individual
42,000.00 ฿
Pro 2 องค์กร 5 คน
200,000.00 ฿


FTPI จัดเต็ม มัดรวมเนื้อหาทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคตสุดเข้มข้น 9 หลักสูตร ไว้ในที่เดียว ให้คุณได้เรียนรู้ทักษะต่อเนื่องที่ตอบโจทย์มากที่สุดกับตัวคุณ เพื่อยกระดับศักยภาพคนอย่างมีกลยุทธ์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

วิทยากร

 • ทีมวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
   
 • Pro 1 : Individual
  เรียนยก Pack ราคาปกติ 52,400 บาท พิเศษเหลือเพียง 42,000 บาท
 • Pro 2 : Organizational Package
  เรียนพร้อมแก๊ง องค์กร 5 ท่าน ราคาปกติ 262,000 บาท พิเศษเหลือเพียง 200,000 บาท

พิเศษยิ่งกว่า! แต่ละหลักสูตรสามารถเปลี่ยนผู้เรียนได้

 

หัวข้อหลักสูตรอบรม

 • สมัครแบบ Package (Pro 1 หรือ Pro 2) กรอกใบสมัครด้านบน
 • หากต้องการดูรายละเอียดหรือสมัคร รายหัวข้อ Click ที่ชื่อหัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ
1 Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation [DX]

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 2 วันที่ 17 กันยายน 2567 

2 Collaborations at Work (ทักษะการประสานความร่วมมือ)

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 2 วันที่ 12 กันยายน 2567 

รุ่น 3 วันที่ 18 ธันวาคม 2567

3 Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2567

รุ่น 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2567

4 Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

รุ่น 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

5 Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 10 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2567

6 Complex Problem Solving : (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 2 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2567

รุ่น 3 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2567

7 Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

รุ่น 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

8 Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2567

รุ่น 3 วันที่ 3 ธันวาคม 2567

9 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร รายหัวข้อ :

รุ่น 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

 

รายละเอียดหัวข้ออบรม

หลักสูตร Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation [DX]

หัวข้ออบรม

 • ความหมายของ Digital Transformation และประโยชน์ต่อองค์กร (Outcome)
 • Digital Transformation Framework (BCG & Deloitte Framework)
 • Digital Transformation Strategy and Roadmap
 • Potential Disruptive Technologies & Digital Trend
 • Digital Mindset
 • Enterprise Architecture (EA)
 • Driving Forces for Change
 • Digital Leadership
 • CIO Role in Digital Transformation
 • FTPI-SIX Acts for Change Management
 • Key Success Factors for Change

หลักสูตร Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ 

หัวข้ออบรม

 • ความสำคัญและหลักของการประสานความร่วมมือ
 • ปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ
 • การสร้างบรรยากาศการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
 • วิธีสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงาน
 • เทคนิคการลดความผิดพลาดในการประสานความร่วมมือ

หลักสูตร Adaptability Skills  (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)

หัวข้ออบรม

 • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
 • วิธีปรับมุมมองเพื่อออกจาก Safety Zone
 • การปรับตัวเพื่อพัฒนาตนเองเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
 • การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างพร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • เทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้ยืดหยุ่น

หลักสูตร Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

หัวข้ออบรม

 • กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อสร้างโอกาสในธุรกิจ
 • การระบุชื่อเรื่องสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการวางแผนกลยุทธ์
 • ขั้นตอนเก็บข้อมูล
 • แนวคิดในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน
 • เทคนิค การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W2H / เทคนิคการสัมภาษณ์ /เทคนิคการสังเกต
 • ขั้นตอนการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจง ประเด็น และการจัดกลุ่ม ให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญ
 • เทคนิค Distinction and Change / Mutually and Collectively Exclusive / Mind mapping / Affinity Diagram
 • ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
 • เทคนิค Cause and Effect diagram / Why-Why Analysis / MADLIB
 • ขั้นตอนการนำเสนอไอเดีย และแนวทางแก้ไข

หลักสูตร Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่

หัวข้ออบรม

เข้าใจหลักคิดเชิงวิพากษ์และฝึกทักษะการคิด

 • เข้าใจวิธีการใช้ทักษะการคิดผ่านหลักการสมองสองระบบ (Sytem1/ System2)
 • รู้จักลำดับการฝึกฝนทักษะการคิด 6 ระดับ และเข้าใจความแตกต่างระหว่างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) กับทักษะการคิดแบบอื่นๆ เช่น การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking), การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking), การคิดเชิงระบบ (System Thinking), การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นต้น
 • Model และกระบวนการในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Model & Process)
 • เข้าใจการเริ่มต้นคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง

พัฒนาระบบความคิด การประยุกต์ใช้กับการทํางาน / ชีวิตประจําวัน

 • ทักษะการตั้งคําถามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ
 • การรับฟังและตีความหมายของข่าวสาร เพื่อสามารถแยกแยะและประเมินข้อมูลได้
 • เข้าใจหลักการวิเคราะห์ (Analysis) สำหรับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • การเผชิญกับสถานการณ์และการหาทางออกแบบ Win-Win
 • การนํามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวิกฤตในการทํางาน และในชีวิตประจําวัน

หลักสูตร Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)

หัวข้ออบรม

 • Growth & Fixed Mindset
 • Creative Confident
 • เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
 • นิยามและความสำคัญของ Systematic Thinking และ Systems Thinking
 • กระบวนการคิดเชิงระบบ
 • แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
 • การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect
 • ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving) ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
 • การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
 • เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
 • การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
 • การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์

หลักสูตร Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)

หัวข้ออบรม

 • องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
 • สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
 • รูปแบบและขั้นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ตัวอย่าง มุมมอง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และเทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ได้
 • ความคิดสร้างสรรค์กับการแก้ปัญหา
 • กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

หลักสูตร Sharpening your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) 

หัวข้ออบรม

 • ทำไม Logical Thinking จึงมีความสำคัญ?
 • การสร้างและพัฒนาเพื่อให้เกิด Logical Thinking
 • กระบวนการคิดแบบ Logical Thinking
 • Logical Thinking Tools & Techniques
 • ตัวอย่าง คิดแบบไหนไม่มีตรรกะ และตัวอย่างการคิดแบบ Logical Thinking มีตรรกะ
 • Workshop ฝึกการคิดแบบ Logical Thinking

หลักสูตร Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)

หัวข้ออบรม

 • หลักสำคัญของการเจรจาต่อรอง
 • การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
 • การวางกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย ประเด็นเจรจา
 • การประเมินสถานการณ์ และคู่เจรจา ระหว่างดำเนินการเจรจาต่อรอง
 • การปิดการเจรจาและข้อตกลงร่วมกัน
 • เทคนิคลดข้อขัดแย้งในการเจรจา
 • ข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง
 • จำลองสถานการณ์เจรจาต่อรอง

 

ค่าธรรมเนียม 

Package ราคา
Individual ท่านละ (ก่อน VAT 7%) จากปกติ 52,400 บาท
พิเศษเพียง 42,000 บาท
Organizational Package องค์กรละ 5 ท่าน (รวม VAT 7%) จากปกติ 262,000 บาท
พิเศษเพียง 200,000 บาท
หมายเหตุ :

 • Promotion ต่างๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร 0-2619-5500 ต่อ 452-456
E-Mail : [email protected]