Public Training
KPI Cascading : The Key to Organizational Alignment
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
E-training
3,500.00 ฿

ด้วยสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์กรต้องมีการวัดผลการดำเนินการ วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อชี้นำการแนวทางการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในการนี้ คือ การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPI) ซึ่งมักจะเกิดคำถามว่าควรกำหนด KPI อย่างไรจึงจะสะท้อนผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กรอย่างแท้จริง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร ติดตามสถานะของเรื่องที่สำคัญนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดความสำเร็จกับการประเมินผลการดำเนินงาน ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ

ปัจจุบันพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ได้นำเอาตัวชี้วัดผลงาน หรือ Key Performance Indicators เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ KPIs อาทิ

 • ไม่มีเกณฑ์ /หัวข้อในการประเมินที่ชัดเจน
 • พนักงานไม่ยอมรับ รู้สึกไม่เป็นธรรม
 • KPIs หลายตัวทำไม่ได้ เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
 • ไม่สามารถเก็บข้อมูลมาวัดผล KPIs ได้
 • หัวหน้างานไม่มีเทคนิคในการให้ Feedback หลังประเมินผลกับพนักงาน

เพื่อให้การนำเอา KPIs เข้ามาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารและบุคลากรควรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง KPIs อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการกำหนดตัวชี้วัดผลต้องกำหนดให้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจตรงกัน เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการตั้ง KPIs ที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้สามารถออกแบบ KPIs ของแผนก หน่วยงาน และของตนเอง เพื่อทำเป็น Action Plan เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ KPIs ได้
 • ต่อยอดไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่อไป

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการรู้เกี่ยวกับการกำหนด KPIs และนำไปต่อยอด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • ผู้จัดการและหัวหน้างานด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 • ผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดขององค์กร

วิทยากร:

คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน : เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ค่าธรรมเนียม
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 3,500
ท่านละ (รวม VAT 7%) 3,745
เวลาเรียนโดยรวม 3 ชั่วโมง 30 นาที

 

หัวข้อบรรยาย

 • Intro & Envi- Scanning and Business Driving Force
 • Environmental Scanning
 • VISION & Sustainable Strategic Goal and Direction
 • Balance Scorecard
 • ความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) : ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จ
 • Balance Scorecard : Action -1-
 • Balance Scorecard : Action -2-
 • Remind for Sustainability
 • การจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับฝ่ายงาน / บุคคล
 • Community of Practice : CoP
 • การนำตัวชี้วัดสู่การปฎิบัติอย่างยั่งยืน : KPI Sustainable Implementation
 • Key Take Away

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นิรันดร์ โพธิ์มั่น
02-6195500 ต่อ -


วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model