Public Training
PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
E-Trainning
3,500.00 ฿

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เห็นได้ชัดเจนในทุกมิติ ส่งผลให้คนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น องค์กรทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักภาพ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งหลักการของ PDCA เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และใช้ข้อมูลในการคิดและตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวิธีคิดของคน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน หรือโครงการ อย่างเป็นระบบตามหลัก PDCA
 • เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • เป็นแนวทางที่ช่วยให้การทำงาน หรือการดำเนินโครงการต่างๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • ช่วยให้การปรับปรุงงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเกิดความต่อเนื่อง
 • เป็นส่วนสำคัญของการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จากการทำงานอย่างเป็นระบบ
 • เป็นส่วนสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร: คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

 • วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนาบุคลากรตามหลัก Smart People Smart Work ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และภาคการศึกษา

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ราคา 3,500 บาท (ไม่รวม Vat)

เวลาเรียนโดยรวม 2 ชั่วโมง 20 นาที

 

หัวข้อบรรยาย

ลำดับ หัวข้อบรรยาย เวลา
PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ
1 ความสำคัญของการเรียนรู้แนวคิด PDCA 2 นาที
2 Introduction to PDCA 4 นาที
3

 

PCDA เกี่ยวข้องกับ Productivity อย่างไร

·       ทำความเข้าใจเรื่อง Productivity

5 นาที
·       ทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่า 7 นาที
4

 

หลักการเบื้องต้นของ PDCA

·       แนวคิดเรื่องการวางแผน (Plan)

4 นาที
·       การกำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมาย 7 นาที
·       การลงมือปฏิบัติตามแผน (Do) และการตรวจสอบผลดำเนินการ (Check) 6 นาที
·       การทำให้เป็นมาตรฐาน (Act) 3 นาที
5 PDCA สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้าง 7 นาที
6 PDCA เพื่อการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ 4 นาที
·       การกำหนดหัวข้อในการดำเนินการปรับปรุง 7 นาที
·       การเก็บข้อมูลก่อนการปรับปุง 6 นาที
·       การใช้แผ่นตรวจสอบ(Check Sheet) สำหรับเก็บข้อมูลก่อนปรับปรุง 5 นาที
·       การใช้กราฟสำหรับแสดงผลข้อมูลก่อนการปรับปรุง 6 นาที
·       การใช้ Flow Chart สำหรับแสดงข้อมูลของขั้นตอนการทำงานก่อนปรับปรุง 10 นาที
·       การตั้งเป้าหมายในการปรับปรุง 5 นาที
·       การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 4 นาที
·       หลักการใช้แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram) 4 นาที
·       หลักการใช้แผนผังก้างปลา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 8 นาที
·       หลักการใช้แผนผังต้นไม้เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 5 นาที
·       การกำหนดแนวทางในการปรับปรุง 8 นาที
·       การจัดทำแผนปรับปรุง 7 นาที
·       การลงมือปฏิบัติตามแผน (Do) และตรวจสอบผลการปรับปรุง (Check) 6 นาที
·       การทำให้เป็นมาตรฐาน หรือปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหา (Act) 6 นาที
7 สรุปแนวคิดสำคัญจากการเรียนรู้  (Key Takeaways) 7 นาที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456 / 083-297-9494

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นิรันดร์ โพธิ์มั่น
02-6195500 ต่อ -


วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา