Revised ">
Public Training
Smart DX for the Future Challenges: ขับเคลื่อนและปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation: DX) Revised 
Loading Events
วันที่อบรม
Now - 18 ธ.ค. 2567

โรงแรมในเขตกรุงเทพ
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT)
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

วิทยากร

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำที่มีบทบาทผลักดัน Digital Transformation ระดับประเทศ

อาทิ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) , บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สถานที่อบรม  หัวข้อ 1-8  : โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ

 

ตารางการอบรม และอัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าอบรมแต่ละหัวข้อได้

หากต้องการสมัครรายหัวข้อ Click ที่ชื่อหัวข้อ* หากต้องการสมัครทั้งโปรแกรม กรอกใบสมัครด้านล่าง**

ลำดับ วันที่ หัวข้อ ค่าธรรมเนียม Promotion
1 1 วัน
รุ่น 2: 17 ก.ย.67
DX-01: Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation [DX]

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :

รุ่น 2: 17 ก.ย.67 https://productivity.ftpi.or.th/event/3190/

 • ความหมายของ Digital Transformation และประโยชน์ต่อองค์กร (Outcome)
 • Digital Transformation Framework (BCG & Deloitte Framework)
 • Digital Transformation Strategy and Roadmap
 • Potential Disruptive Technologies & Digital Trend
 • Digital Mindset
 • Enterprise Architecture (EA)
 • Driving Forces for Change
 • Digital Leadership
 • CIO Role in Digital Transformation
 • FTPI-SIX Acts for Change Management
 • Key Success Factors for Change
5,900 สมัคร 2 ท่าน

เหลือเพียง

10,000 บาท

2 1 วัน 

รุ่น 2: 25 ก.ย.67

DX-02: Digital Ecosystem for Digital Transformation

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :

รุ่น 2: 25 ก.ย.67 https://productivity.ftpi.or.th/event/3205/

Characteristics of a Digital Ecosystem

 • Customer Centric
 • Data-Driven
 • Soul Business Partner Strategy
 • Innovation

Type of Digital Ecosystem

 • Functional Digital Ecosystem
 • Platform Ecosystem
 • Super Platform Ecosystem

Benefit of Digital Ecosystem

Digital Ecosystem Example

5,900 สมัคร 2 ท่าน

เหลือเพียง

10,000 บาท

3 2 วัน

รุ่น 2
10-11 ต.ค.67

DX-03: Digital Policy, Digital Laws and Regulations /
Digital Governance and Data Governance
ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :รุ่น 2: 10-11 ต.ค.67 https://productivity.ftpi.or.th/event/3215/

 • ประเด็นกฎหมายด้าน Digital (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation ของประเทศไทย)
 • ประเด็นสำคัญของ Thailand 4.0, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(Digital Thailand), แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2566-2570
 • กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance)
 • หลักการของการกำกับดูแล (Governance Principle) มาตรฐาน ISO 38500
 • COBIT Overview
 • แนวทางการกำกับดูแลข้อมูลที่เป็นมาตรฐานขององค์กร (Data Governance)
 • นโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล
11,500 สมัคร 2 ท่าน

เหลือเพียง

20,000 บาท

4 2 วัน

รุ่น 2
29-30 ต.ค.67

DX-04: Big Data Management and Analytics & Utilization

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :

รุ่น 2: 29-30 ต.ค.67 https://productivity.ftpi.or.th/event/3230/

 • ทำความเข้าใจกับ หลักพื้นฐานวิทยาการข้อมูล (Principles of Data Science)
 • ข้อมูล (Data) ทรัพยากรที่ต้องจัดการเพื่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
 • ถอดบทเรียนแผนที่นำทางด้านดิจิทัล (Digital Roadmap) และเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
 • กลยุทธ์การกำกับข้อมูลภายในองค์กร (Data Governance Strategies) เพื่อการบริหารงานองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization
 • การปูพื้นฐานหลักการของ Big Data และการนำ Big Data เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
 • แนวทางการสร้าง Data Driven Culture ภายในองค์กรก้าวแรกสู่การใช้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Digital Entrepreneur) กับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการข้อมูลระดับองค์กร (Enterprise Data Management)
 • แนวคิด เทคนิค และวิธีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กร
11,500 สมัคร 2 ท่าน

เหลือเพียง

20,000 บาท

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 

รุ่น 2: 15 พ.ย.67

 

 

 

 

 

 

 

DX-05: Digital Service Design & Customer Persona Design

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :

รุ่น 2: 15 พ.ย.67

 • Principles of Digital service Design
 • Problem Solving and Design Thinking
 • Digital Service Design Process
 • Customer Persona Design
 • Customer Journey and Stakeholder Mapping
  • As is Process Mapping / Architecture
 • Process Improvement and Process Optimization
  • To be Process Mapping / Architecture
 • Service Blueprint
 • Success Case
5,900 สมัคร 2 ท่าน

เหลือเพียง

10,000 บาท

 

6

 

 

 

 

 

 

 

2 วัน

รุ่น 1
5-6 มิ.ย.67

รุ่น 2
26-27 พ.ย.67

DX-06: Digital Roadmap and Enterprise Architecture : EA แผนปฏิบัติการดิจิทัลและการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :

รุ่น 2: 26-27 พ.ย.67 https://productivity.ftpi.or.th/event/3241/

 • EA Introduction
 • EA Concept
 • EA Framework: TOGAF, Zachman, FEA
 • EA Maturity & Governance
 • EA Modeling: ArchiMate Modelling Language
 • EA Design & Development
 • Workshop#01: ArchiMate Layer Viewpoint (ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EA 4 Domains)
 • Building EA Overview Big Picture (ตัวอย่าง EGA Framework)
 • Current Architecture (AS IS)
 • Target Architecture (TO BE)
11,500 สมัคร 2 ท่าน

เหลือเพียง

20,000 บาท

 

7

 

 

 

 

1 วัน 

รุ่น 1: 28 มิ.ย.67
รุ่น 2: 4 ธ.ค.67

 

 

 

 

 

DX-07: Digital Transformation Framework and Digital Transformation Project Management: กรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารโครงการ

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :

รุ่น 1: 28 มิ.ย.67 https://productivity.ftpi.or.th/event/3246/

รุ่น 2: 4 ธ.ค.67 https://productivity.ftpi.or.th/event/3258/

 • BCG analysis; Framework for Digital Transformation
 • Deloitte analysis; Digital Transformation Framework
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง DX Framework และ Enterprise Architecture (EA)
 • กระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
 • การจัดการข้อกำหนดและความต้องการ
  (Requirements Definition)
 • การบริหารจัดการการระบุและการจัดสร้างกระบวนการแก้ปัญหา (Solutions Identification and Build)
 • การบริหารจัดการเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรสัมฤทธิ์ผล (Organizational Change Enablement)
 • การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ
  (Project Risk Management Plan)
 • การกำหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของโครงการ (Project performance criteria)
5,900 สมัคร 2 ท่าน

เหลือเพียง

10,000 บาท

 

8 2 วัน

รุ่น 1
18-19 ก.ค.67

รุ่น 2
17-18 ธ.ค.67

DX-08: Information Security Management System (ISMS) /
Business Continuity and Availability Management (ISO27001)
เตรียมความพร้อมสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยมาตรฐาน ISO 27001, ISO 20000/ITL4, ISO 22301ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :รุ่น 1: 18-19 ก.ค.67 https://productivity.ftpi.or.th/event/3263/รุ่น 2: 17-18 ธ.ค.67  https://productivity.ftpi.or.th/event/3267/

 • ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์คืออะไร และมีความสำคัญอะไรกับการขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability)
 • ภัยคุกคามและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน
 • มาตรฐานสากลเกี่ยวข้องการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย/การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ/การจัดการการให้บริการทางสารสนเทศ
 • ประเด็นสำคัญของ Information Security Management System (ISMS) Requirement / Controls บนพื้นฐาน ISO 27001:2022
 • Workshop : สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการรับมือ
 • การตรวจความพร้อมขององค์กร (Audit) ให้เป็นไปตาม Information Security Management System (ISMS) Requirement/Controls บนพื้นฐาน ISO 27001:2022
 • ใจความสำคัญของการให้บริการสารสนเทศ (IT Service Management)
  • Service/Strategy, Design, Transition, Operation
  • Change/Configuration Management
  • Incident/Problem Management
  • Continual Improvement
 • การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ/กู้คืนระบบสารสนเทศในกรณีฉุกเฉิน
  • จุดมุ่งหมายของการทำ BCP/DRP
  • ขั้นการวางแผน (BIA) จนกระทั่งการทดสอบ BCP หรือ COOP/DRP Drill
 • Workshop#1 สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อองค์กรมีผลทำให้ต้องดำเนินการ
  • Security Incident Response
  • BCP/DRP Drills (ซ้อมการจำลองสถานการณ์ใกล้เคียงจริง)
  • Recap ประสบการณ์ที่ได้และการปรับปรุงองค์กรในแต่ละกลุ่ม
 • Workshop#2 สถานการณ์เหตุการปัญหาด้านไอที และกระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง
  • IT Incident/Problem
  • Change/Configuration Management
  • Recap ประสบการณ์ที่ได้และการปรับปรุงองค์กรในแต่ละกลุ่ม
 • บทสรุปของความสัมพันธ์ระหว่าง
  • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลสารสนเทศ
  • การบริหารความต่อเนื่องและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อการกู้คืนระบบงาน
11,500 สมัคร 2 ท่าน

เหลือเพียง

20,000 บาท 

11 1 วัน ศึกษาดูงานในประเทศ เยี่ยมชมหน่วยงานตัวอย่าง

ด้าน Digital Transformation

ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัคร :

5,900

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โทร 0-2619-5500 ต่อ 452-458 , 432-433

E-Mail : [email protected]