Public Training
Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
Loading Events
วันที่อบรม
ระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน

E-Training
วิธีการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 3,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
E-Trainning
3,500.00 ฿

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Disruptive Technology พฤติกรรมของลูกค้า  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกฏหมายและกฏระเบียบทั้งระดับประเทศและระดับโลก ล้วนส่งผลให้องค์กรต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) และโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และนักกลยุทธ์ขององค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารในประเด็นเหล่านี้อย่างเหมาะสม  เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Future Success)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง นักกลยุทธ์ และเจ้าของกิจกรรม มีการคิด การวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  โดยคำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร  ให้เข้าใจและทราบแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจาก Driving Forces หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  • เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการคิด การตัดสินใจและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง

วิทยากร: คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

  • ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร การวางแผนและพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ช่วยองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนอัตราการเติบโตผ่านการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ต่างๆ

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
  • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ราคา 3,500 บาท (ไม่รวม Vat)

เวลาเรียนโดยรวม 2 ชั่วโมง 41 นาที

 

หัวข้อบรรยาย

ลำดับ หัวข้อบรรยาย เวลา
Strategic Risk & Opportunity Management 
1 Introduction to Risk Management 4 นาที
2 ความเสี่ยงคืออะไร 5 นาที
3 ประเภทของความเสี่ยง 4 นาที
4 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 4 นาที
5 Overview ISO 31000 : 2018 5 นาที
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์  การบริหารความเสี่ยงและโอกาสเชิงกลยุทธ์ 5 นาที
7 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 5 นาที
Strategic Risk & Opportunity Identification with Foresight
8 (a.)     หลักการของ Foresight 6 นาที
9 (b.)    ด้าน Social 5 นาที
10 (c.)     ด้าน Technology 7 นาที
11 (d.)    ด้าน Economic 7 นาที
12 (e.)    ด้าน Environment 5 นาที
13 (f.)      ด้าน Politic 7 นาที
การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
14 (a.) Risk & Opportunity จากปัจจัยภายนอก 6 นาที
15 (b.) Risk & Opportunity จากปัจจัยภายใน 5 นาที
16 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 6 นาที
17 การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation) 7 นาที
18 การปฏิบัติต่อความเสี่ยง(Risk Treatment) 4 นาที
19 การปฏิบัติต่อความเสี่ยง(Risk Treatment) (ต่อ) 5 นาที
20 การบริหารโอกาส (Opportunity Management) 6 นาที
21 การบริหารโอกาส (Opportunity Management) (ต่อ) 5 นาที
22 ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Options) 8 นาที
23 ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Options) (ต่อ) 5 นาที
24 การริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 5 นาที
25 Key Take Away 6 นาที
Sharing Section by DEMCO Public Company Limited.
26 Strategic Risk & Opportunity Management by DEMCO Public Co. Ltd 5 นาที
27 กลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กร 16 นาที
28 การบริหารความเสี่ยงองค์กร 10 นาที

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456 / 083-297-9494

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นิรันดร์ โพธิ์มั่น
02-6195500 ต่อ -


วิทยากร

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)