Public Training
TMD-01 : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 14
Loading Events
วันที่อบรม
8 - 9 สิงหาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สำโรง)
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 14,000 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
14,000.00 ฿

Toyota manufacturing development

โปรแกรมเจาะลึกที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  ณ โรงงานโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด

การผลิตของโตโยต้ามีแนวคิดพื้นฐานในเรื่องงานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการนำไปใช้ในสายงานการผลิตรถยนต์ของโตโยต้ามาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนน้อย และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในเวลา หลักสูตรนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดพื้นฐานและความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุง รวมถึงการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและการนำงานมาตรฐานไปใช้งานจริง รวมถึงมีแนวคิดในการการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับองค์กรหรือหน่วยงาน โดยถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติที่หน้างานจริงจนเกิดเป็นผลสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการผลิตของบริษัทโตโยต้า
 • เข้าใจถึงความจำเป็นของงานมาตรฐานและการปรับปรุงเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยต้นทุนที่ต่ำ
 • ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานการผลิตของโตโยต้า
 • สามารถค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการ รวมถึงการไคเซนอย่างง่าย เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานของธุรกิจตนเองให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • พนักงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้บริหาร
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

เนื้อหาหลักสูตร ทีมวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจาก บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

 • ความเป็นมาและแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า (TPS)
 • งานมาตรฐาน และ Muri ,Mura & Muda 7 ประการ
 • ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role play)
 • ศึกษางานสายการผลิตจริงจากโรงงานประกอบรถยนต์
คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

 

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการ แผนก Business Solution

 

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution

 

วิธีการอบรม :  บรรยาย

(Lecture)

ฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์

(Role Play)

ดูสายการผลิตจริงที่หน้างาน

(Production Line Observation)

 

ตารางการอบรม

Day 1

 

 

ลงทะเบียน

Pre-Test

แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจของ Toyota

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota

ธุรกิจการส่งมอบความรู้สู่ชุมชนของ Toyota

บรรยายทฤษฎี

แนวคิดพื้นฐานการผลิตของ Toyota

– Just in Time & Jidoka

– Task time                – สต๊อกมาตรฐานในกระบวนการ

– ลำดับในการทำงาน      – 5S

Factory Observation ในสายการผลิต

– กระบวนการทำงานในแต่ละแผนก

– การบริหารจัดการรายวันและ Visual control

– Ergonomic

Day 2 – ฝึกปฎิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role Play)

 • Jidoka
 • ระบบผลัก
 • ระบบดึง
 • การไหลของคัมบัง
 • งานมาตรฐาน
 • การไคเซน

ฝึกปฎิบัติจำลองสถานการณ์การผลิต (Role Play)

– Task time                – สต๊อกมาตรฐานในกระบวนการ

– ลำดับในการทำงาน      – 5S

กิจกรรม

– ตัวอย่างการ Kaizen

– การฝึกค้นหา Muda & คิดวิธีไคเซน

– นำเสนอ

Post-Test

มอบใบประกาศนียบัตร

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม  ก่อน Vat7% รวม Vat7%
Member 12,000 12,840
Non-member 14,000 14,980

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าสถาบันเพื่อยืนยันการจัดงานก่อนจองห้องพัก และ/หรือตั๋วเครื่องบิน

Toyota Manufacturing Development Program ดูรายละเอียดทั้งโปรแกรมได้ ที่นี่

 

สอบถามเพิ่มเติม

แผนกบริการฝึกอบรม โทร.02-619-5500 ต่อ 432, 453 , 455 (ประภาพร ผ่องอำไพและจันทกานต์)

Email : [email protected]

Line : เพิ่มเพื่อน

วิทยากร

คุณจิรวัฒน์ คงกล่ำ

Manager of Business Solution

คุณมหรรนพ คงทัน

ผู้จัดการ แผนก Business Solution

คุณประพจน์ สำเนาพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Business Solution