Public Training
CM-01 : Marketing Strategy : Essential Tools and Techniques (กลยุทธ์และเทคนิคการตลาดที่มาร์เก็ตเตอร์ต้องรู้)
Loading Events
วันที่อบรม
30 - 31 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโหมด สาทร
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

       ในปัจจุบันหลายธุรกิจประสบกับความต้องการทางการตลาดที่ลดลง ประสบปัญหาการทุ่มงบทำการตลาด โดยคิดกลยุทธ์ ยุทธวิธีต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  นั่นเป็นเพราะการทำกิจกรรมการตลาดแบบไร้ทิศทาง ขาดการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และยุทธวิธี ซึ่งต้องมีการกำหนดให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

        หลักสูตร Marketing Strategy จะเผยเคล็ดลับการวางกลยุทธ์การตลาดขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ Data อย่างลึกซึ้ง เจาะลึกทั้งส่วนของกลุ่มเป้าหมาย จุดแข็งจุดอ่อนของแบรนด์เรา และแบรนด์คู่แข่ง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เห็นโอกาสในการใช้ข้อมูลให้เกิดคุณค่าและเกิดเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ทางการตลาดด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สนับสนุนการตลาดขององค์กรที่ดีที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ทำความเข้าใจธุรกิจตนเอง ลูกค้า สภาพการแข่งขันเพื่อนำไปวางแผนการตลาด
 • สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจุบัน
 • สามารถนำเครื่องมือและเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการวางกระบวนการทำงานทางการตลาด สู่การวางแผนกลยุทธ์จริง
 • สามารถประเมินกลยุทธ์การตลาดเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทันท่วงที
 • เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เห็นมุมมอง กลยุทธ์ใหม่ๆ ทางด้านการตลาดจากองค์กรต่าง ๆ ที่มาอบรม

 

วิทยากร : รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาด
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​​
ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน​

 

เหมาะสำหรับ

 • พนักงานระดับปฎิบัติการ หัวหน้า ผู้จัดการ
 • ผู้บริหารระดับกลาง
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้และต้องการฝึกฝนทักษะการเตรียมตัว และปรับเปลี่ยนแผนในการทำ Digital Marketing เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

 

หัวข้อ​

Day – 1

 • Disruption and success transformation cases in your business
  • Cases from speaker’s experiences
  • Cases from global researches
  • วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพการแข่งขัน แรงกดดันทางธุรกิจสู่เทรนด์การตลาดยุคใหม่
 • Landscape Research รู้จักตัวเองและรู้จักตลาด
 • Customer centric frameworks : Understand Consumer & Target
  • ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมองจากมุมมองของลูกค้าเป็นหลัก
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า
 • Product & Brand Positioning ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • Workshop การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

Day – 2

 • เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่างๆ เทคนิคการเลือกแผนการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์
 • Marketing Tools และการเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ
 • กลยุทธ์ Co –Marketing เพิ่มพลังให้แบรนด์ ผ่านการร่วมมือจากคู่พันธมิตร
 • การจัดทำแผนการตลาด และการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs)
 • Workshop
  • Marketing Plan
  • นำเสนอแผนการตลาด

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 – 456
E-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จันทกานต์ คูชัมภู
02-6195500 ต่อ 026195500


วิทยากร

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาด 
 • อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน