New">
Public Training
WM-16: 4 Steps to be a Great Supervisor (4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน ตามแนวทาง TWI) New
Loading Events
วันที่อบรม
11 - 12 กรกฎาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม
- กิจกรรมการเรียนรู้

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

     “เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับ” ชัดเจนที่สุดในยุคของการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน องค์กรต่างต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน หัวหน้างาน มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ในการเชื่อมโยงนโยบายขององค์กรสู่การปฏิบัติ และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันการปรับปรุงและพัฒนาแบบทั่วทั้งองค์กร การที่หัวหน้างาน เห็นความสำคัญ และมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองในทุกมิติ จึงถือเป็นปัจจัยหลักของการเตรียมความพร้อมคนในองค์กรสู่การพัฒนา และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

       หลักสูตร “4 Steps to be a Great Supervisor” มุ่งเน้นการพัฒนาหัวหน้างาน โดยประยุกต์ใช้แนวทางของ TWI : Training Within Industry ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จะได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ที่ประกอบด้วย การทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน Supervisor Role & Responsibility  ทักษะการสอนงาน JI : Job Instruction ทักษะการปรับปรุงวิธีการทำงาน JM : Job Methods และทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงาน JR : Job Relations

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เห็นความสำคัญของหัวหน้างาน
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้า
 • เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาทักษะการสอนงาน
 • เพื่อให้มีแนวทางในการสร้างและนำทีมปรับปรุงงาน
 • เพื่อให้มีแนวทางในการบริหารงาน บริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน

 

วิทยากร : คุณสุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตและภาคบริการ อาทิ Process Improvement  , Smart People Smart Work , QCC Facilitator  , Daily Management , PDCA in Practices , KM for Productivity , การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

 

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้า
 • ผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ทักษะการจัดการเพื่อช่วยปรับปรุงวิธีการสื่อสาร รวมถึงการมอบหมายงานเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา และแรงจูงใจ ส่งผลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

 

หัวข้อ​

Day 1

 • ความสำคัญของหัวหน้างานกับการพัฒนาองค์กร
  • การปรับตัวขององค์กรภายใต้สภาวการณ์การปัจจุบัน
  • บทบาทของหัวหน้างานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร
 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงาน บริหารคน
 • การพัฒนาทักษะที่สำคัญของหัวหน้างานตามแนวทาง

TWI : Training Within Industry

1) ทักษะการสอนงาน (JI: Job Instruction)

* 4 ขั้นตอนการเตรียมการสอนงาน

* 4 ขั้นตอนการสอนงาน

Workshop – ฝึกทักษะการสอนงาน

 

Day 2  การพัฒนาทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน

2) ทักษะการปรับปรุงงาน (JM: Job Methods)

* 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน

* แนวคิดอย่างง่ายที่นำไปสู่การหาแนวทางปรับปรุงงาน

3) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงาน (JR: Job Relations)

* วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา

* 4 ขั้นตอนของการแก้ปัญหาคนอย่างมีประสิทธิภาพ

Workshop – ฝึกทักษะการวิเคราะห์และปรับปรุงงาน

Group Discussion – การวิเคราะห์และแก้ปัญหาคน

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452 – 456
E-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

จันทกานต์ คูชัมภู
02-6195500 ต่อ 026195500


วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านปรับปรุงกระบวนการ
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทั้งในภาคผลิตภาคบริการและการศึกษา