Public Training
SE-HCM : Drive for Excellence : Human Capital Management
Loading Events
วันที่อบรม
17 - 18 กรกฎาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 9,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
9,500.00 ฿

เจาะลึกถึงแนวทาง และเครื่องมือ รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ และผู้รับผิดชอบด้านการบริหารทุนมนุษย์ ตามเกณฑ์ Core Business Enabler/ SE-AM
 • ผู้บริหารจากองค์กรภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาครัฐ ที่มีการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ TQA/EdPEx/ PMQA
 • ผู้บริหารองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM)
 • เพื่อปิด Gap และยกระดับผลการดำเนินการด้าน HCM ตามข้อสังเกตุของผู้ตรวจประเมิน
 • เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กร แนวโน้ม HR Global Trend เป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทาย ประเด็นการ Benchmark ด้าน HCM
 • เรียนรู้ Quick win ที่องค์กรต้องเร่งพัฒนาด้าน HCM และเครื่องมือ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Change)

 

ประโยชน์

 • มีความรู้ ความ เข้าใจ ในเรื่องการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management: HCM) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง, เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรให้สอดคล้อง และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 9,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 10,165  บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ระยะเวลา: 2 วัน

 

วิทยากร :

 • ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
  ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

 

Course Outline

 1. การนำมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดีด้าน HR และเครื่องมือสมัยใหม่ที่พัฒนาจากมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาคุณภาพของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/การสื่อสาร/การติดตามผล/ผลลัพธ์การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
 2. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด HCM ที่ท้าทายที่สะท้อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ Strategy map ขององค์กร
 3. การบูรณาการเชื่อมโยง HCM กับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนแม่บทอื่นๆที่สำคัญ
 4. ระบบงาน และการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญด้านการบริหารทุนมนุษย์
 5. กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์และกรณีตัวอย่าง เช่น ขีดความสามารถและอัตรากำลัง ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการผู้สืบทอดตำแหน่งและคนเก่ง และการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 6. กลยุทธ์การจัดการสภาพแวดล้อมด้าน HCM และกรณีตัวอย่าง เช่น Employee Experience , Core Value , Corporate Culture , HR Change รองรับ Organizational Change และ HR Business Partner
 7. การวิเคราะห์และการคาดการณ์ทรัพยากรบุคคล (HR Analysis & Analytics) เพื่อเป็นสารสนเทศในการวางแผนและตัดสินใจ
 8. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับ เช่นการใช้ผลการดำเนินงาน การเปรียบเทียบ ผลการสำรวจหรือวิจัย คู่แข่งหรือคู่เทียบ
 9. แนวทางและเทคนิคการเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเขียนรายงานผลการดำเนินงานด้าน HCM เช่น เพื่อ Tracking เข้าสู่ระบบการรายงานผล/ การเขียน Application Report
 10. ประชุมกลุ่ม/ กรณีตัวอย่างการบริหารทุนมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง
09.00 – 10.30
 • การพัฒนาระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กรด้านการบริหารทุนมนุษย์
10.45 – 12.00
 • เทคนิค/ วิธีการในการบูรณาการเชื่อมโยง HCM กับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนแม่บทอื่นๆที่สำคัญ
 • การออกแบบระบบงานและการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญด้านการบริหารทุนมนุษย์
13.00 – 14.30
 • การทบทวนสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงด้าน DT
 • เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
14.45 – 16.00
 • ประชุมกลุ่ม/ กรณีตัวอย่างการบริหารทุนมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ
วันที่สอง
09.00 – 10.30 น.
 • ประเด็นพิจารณาการพัฒนาทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามเกณฑ์และและตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
10.45 – 12.00
 • สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
 • เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
13.00 – 14.30
 • แนวทางและเทคนิคการเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเขียนรายงานผลการดำเนินงานด้าน HCM เช่น เพื่อ Tracking เข้าสู่ระบบการรายงานผล/ การเขียน Application Report
14.45 – 16.00
 • ประชุมกลุ่ม/ กรณีตัวอย่างการบริหารทุนมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432


วิทยากร

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล