New">
Public Training
WM-18: HR Mastery in Career Path Management: Practical Insights for Organizational Success New
Loading Events
วันที่อบรม
19 - 20 มิถุนายน 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 8,500 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.

       การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ซึ่งบางตำราเรียกว่า “Career Track” เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงานกับองค์กร และพยายามสร้างผลงานที่ดีเลิศตามที่องค์กรคาดหวังอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและกำหนด Career Path ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตตาม Career Path ที่กำหนดขึ้นจึงมักมีอัตราการลาออกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เป็น Talent องค์กรดังกล่าวจึงสามารถรักษาพนักงานที่มีผลงานดีไว้ได้ในระยะยาว

       เนื้อหาของหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารงานด้าน HR เกี่ยวกับการจัดทำเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่สอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง รวมถึงการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ที่เชื่อมโยงกับแผนฝึกอบรม (Training Roadmap) และกิจกรรมการพัฒนา (Development Activity) ขององค์กร ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนพัฒนาตนเอง เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานมองเห็นโอกาสการเติบโตในอาชีพของตนอย่างชัดเจน และสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตตามเส้นทางอาชีพที่องค์กรกำหนด

 

วัตถุประสงค์

 • รู้และเข้าใจความสำคัญของ Career Path และ Career Development ที่สอดคล้องกับงานขององค์กร และสามารถตอบสนองความต้องการด้านอาชีพของพนักงานในเวลาเดียวกัน
 • รู้และเข้าใจแนวทางการกำหนด Career Path แบบต่างๆ
 • รู้และเข้าใจว่า Career Management คืออะไร และความเกี่ยวข้องกับการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
 • รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพไม่ประสบความสำเร็จ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • สามารถวางแผนการพัฒนาอาชีพ (Career Development Plan) ขององค์กรรวมทั้งกำหนดกิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับ Career Path Model ที่กำหนดขึ้น
 • รู้และเข้าใจแนวทางการจัดทำ Training Roadmap ที่สอดคล้องกับ Career Plan ขององค์กร

 

วิทยากร 

คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 เหมาะสำหรับ

 • Senior HR หรือ HR Manager ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายด้าน “การพัฒนาบุคลากร” ขององค์กร

 

 

หัวข้อ​

หัวข้อ Day 1

 • แนวคิดและความสำคัญของ Career Path Model
 • ปัญหาและความผิดพลาดของการจัดทำ Career Path
 • ความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละวัยเกี่ยวกับการเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ
 • Career Path แบบต่างๆ

Workshop 1 ฝึกการจัดทำ Career Path จากกรณีศึกษาที่กำหนด

 • ขั้นตอนการวางแผนเส้นทางอาชีพ หรือ Career Planning ที่สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์กร
  • การจัดตั้งคณะกรรมการ Career Path & Development Plan
  • การกำหนดเกณฑ์การเติบโต และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
  • กระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพขององค์กร (Career Development Process)
 • แนวคิดเกี่ยวกับ Career Management
 • การแก้ไขปัญหา Career ตัน

Workshop 2 ทำแบบฝึกหัด Career Management จากกรณีศึกษาที่กำหนด

 

หัวข้อ Day 2

 • ทบทวนเนื้อหาของวันแรก
 • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำ Career Development Model ทั้ง 4 ขั้นตอน
  • Self-assessment
  • Exploration of options
  • Goal Setting and Planning
  • Take Action

Workshop 1 ทำแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ และการกำหนดเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ

 • การนำแนวคิด Competency มาใช้กับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan)
 • Learning Model 70:20:10
 • แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำ Training Roadmap และ Development Activities

Workshop 2 ฝึกการจัดทำ Career Development Plan และการจัดทำ IDP (Individual Development Plan)

 • สรุปและตอบข้อสงสัย

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  ราคาปกติ
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 8,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 9,095 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วย
วิทยากร สถานที่ และอาหาร 2 Break 1 Lunch เอกสารการอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นิรันดร์ โพธิ์มั่น
02-6195500 ต่อ -


วิทยากร

คุณสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล