Day 1: Digital Transformation + DX Factory บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด
Day 2 : ChatGPT Pro Tips: A shortcut to business success">
Seminar
Productivity Roadshow 2024 ระยอง
Day 1: Digital Transformation + DX Factory บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด
Day 2 : ChatGPT Pro Tips: A shortcut to business success
Loading Events
วันที่อบรม
23 - 24 พฤษภาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
ฝึกอบรม
6,500.00 ฿
Day 1 + Day 2
ฝึกอบรม
3,900.00 ฿
Day 1
ฝึกอบรม
3,900.00 ฿
Day 2

23-24 พฤษภาคม 2567
โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

 

ครบจบในงานเดียว

 • จุดประกาย DX The Path to Organizational Excellence
 • ศึกษาดูงานองค์กร Best Practice DX Factory for Sustainability
 • กิจกรรม Workshop เรียนรู้ Tools ที่จะช่วยนำพาองค์กรมุ่งสู่ยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกแห่งอนาคตด้วย ChatGPT

 

Day1: DIGITAL TRANSFORMATION (DX): The Path to Organizational Excellence
แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล และเยี่ยมชมโรงงาน Best Practice DX Factory บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด

ในปัจจุบัน โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของชีวิต ทั้งการทำงาน การศึกษา การใช้ชีวิต ส่งผลให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานขององค์กร

Digital Transformation เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน กระบวนการแปลงสู่ดิจิทัลนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

Change Management เป็นการช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการแปลงสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้บริหารและนักปฏิบัติมี Digital Mindset
 • เพื่อเรียนรู้เข้าใจและเสริมสร้างทักษะด้าน Digital Literacy and Digital Skills
 • เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ Digital Transformation Framework
 • สามารถกำหนด Digital Transformation Strategy แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่เหมาะสม
  และคุ้มค่าการลงทุนในการปรับตัวสู่องค์กรด้านดิจิทัล
 • สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
 • เห็นตัวอย่างจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำที่เป็น Best Practice DX Factory for Sustainability

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง
 • ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรโรงงาน
 • ผู้จัดการด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร และด้านการวางแผนงานการพัฒนาระบบ
  สารสนเทศขององค์กร
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร

 

วิทยากร 

คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการธุรกิจและความยั่งยืนฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA) State Enterprise Assessment Model (SE-AM)

 

Day2:  ChatGPT Pro Tips: A shortcut to business success

ในโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างชาญฉลาดจะช่วยให้ธุรกิจของท่านได้เปรียบในการแข่งขัน ChatGPT เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยที่สามารถช่วยองค์กรธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ChatGPT Pro Tips กลยุทธ์การใช้ ChatGPT เพื่อความสําเร็จทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร พร้อมทั้งยกระดับผลิตภาพขององค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งการบริการลูกค้า และการสนทนาอื่นๆ ที่ต้องการการสื่อสารภาษาธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเสมือนมนุษย์

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการปรับใช้ ChatGPT ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน ด้วยเทคนิค และเครื่องมือที่ทันสมัย ที่จะนำชุดคำสั่ง ChatGPT ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • เพื่อการอัพเกรดสรรถนะของธุรกิจในยุคปัจจุบันไปสู่ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารด้านนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและสนใจในการนำเทคโนโลยี Gen-AI เข้าสู่ธุรกิจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 • นักบริหารการตลาด ผู้ประกอบการ และผู้จัดการธุรกิจที่สนใจในการใช้ Gen-AI เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ฟังก์ชัน ChatGPT แบบมืออาชีพ

 

วิทยากร

คุณกําพล ลีลาภรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games) สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley) Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform

กำหนดการ

วันที่ หัวข้อ

23 พฤษภาคม 2567
09.00 – 12.00 น.

DIGITAL TRANSFORMATION (DX): The Path to Organizational Excellence แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

 • ความหมายของDigital Transformation และประโยชน์ต่อองค์กร             (Outcome)
 • Digital mindset & Digital Leadership
 • Roadmap for Digital Transformation
 • Potential Disruptive Technologies
 • Digital Governance, ISO38500
 • Digital Transformation Framework
 • Big Data Management and Analytics & Utilization
 • Enterprise Architecture (EA)

Change Management Model

 • Definition Principle and Concept for Change
 • Driving Forces for Change: STEEP
 • Leader for Change Moving
 • FTPI-SIX ACTs for Change Management
 • ADLI for Keep change Going.

 

12.00 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. เยี่ยมชมโรงงาน Best Practice DX Factory บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จํากัด

 • แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการขับเคลื่อน โดยการสร้าง Digital Skills สำหรับ DX Factory
 • ระบบการผลิต Production of Daikin Systems : PDS เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
 • การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในทุกส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนต่ำ เช่น IOT , AI, Automation Robot, Automation Machine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย
 • การดำเนินกิจกรรม Net Zero Emission และ Sustainability

 

24 พฤษภาคม 2567
09.00 – 16.00

ChatGPT Pro Tips: A shortcut to business success

 • How ChatGPT Powers Productivity Enhancement
 • การใช้ฟังก์ชันของ ChatGPT
 • Prompt และการ Prompt แบบต่อเนื่อง (Chain)
 • รู้จักการทำงานของ AI, Machine Learning และ Generative AI
 • การใช้ ChatGPT แบบมืออาชีพด้วย Context
 • การกำหนดโทนภาษาของบทความ, อีเมล์
 • กำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ
 • จักรวาล AI รู้จัก Generative AI ตัวอื่นๆ
 • จับโกหก ChatGPT และความปลอดภัยในการใช้งาน เนื้อหาของคอร์ส ChatGPT

 

ค่าธรรมเนียม 

ราคาต่อคน (ไม่รวม VAT%) รวม (VAT 7%)
Day 1: Digital Transformation + DX Factory 3,900 บาท 4,173 บาท
Day 2: ChatGPT Pro Tips 3,900 บาท   4,173 บาท
Day 1+ Day 2 6,500 บาท 6,955 บาท
*สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

วิธีการชำระเงิน

 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ “Foundation for Thailand Productivity Institute”
 • หรือ โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail [email protected]

 

กรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแทน หรือ แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 โดยต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สถาบัน มิฉะนั้นทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีชำระมาแล้วหรือเรียกเก็บเงิน 50% ของค่าอบรม

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประภาพร สุประภา
02-6195500 ต่อ 432


วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ, กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA),
Public Sector Management Quality Award (PMQA), State Enterprise Performance Appraisal (SEPA),
How to Master Change Management, Operational Performance Excellence, Advance Strategic Planning Model

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award (TQA)
Public Sector Management Quality Award (PMQA)
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)

คุณกําพล ลีลาภรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ประสบการณ์ทำงาน Technical Art / Designer บริษัท Electronic Arts Inc. (EA Games) สำนักงานใหญ่ ที่ Redwood Shores (Silicon Valley) Founder/CEO บริษัท Pi R SQUARE ผู้ให้บริการ Software Development และ E-Commerce Platform