New">
Public Training
DI-SDA: Strengthfinder® for Self Development + Action 2 Achieve รุ่น 1 New
Loading Events
วันที่อบรม
4 - 5 กรกฎาคม 2567
เวลา 9:00-16:00 น.
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 7,900 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียม (ระบุตามจำนวนผู้เข้าอบรม)

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
------------- ปิดการรับสมัคร -------------

 • This event has passed.
เลื่อนวันอบรม เป็น 19-20 กันยายน 2567 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ดูรายละเอียดได้ที่ https://productivity.ftpi.or.th/event/6139/

ในสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญ (Intellectual Capital) และมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามในการพัฒนาให้ตนเอง และพนักงานในสังกัดมีความแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นทำ เป็นแนวคิดที่นอกกรอบจากสิ่งที่เคยชิน ปัจจุบันเป็นยุคของการต่อสู้ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริง องค์กรต่างๆอยากได้บุคลากรที่มีทักษะในทางด้านต่างๆ ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถใช้งานได้จริง ถ้าองค์กรใดที่สามารถจะมีนักพัฒนาที่ใช้จุดแข็งของตนเองได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น

       คนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีค่าที่สุด แต่ปัญหาในงานและชีวิตของเรา ส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุมาจากคน การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นการสร้างความอยู่รอดอย่างยั่งยืน หากเราต่างรู้ตัวตนถึงข้อดีและข้อเสีย และพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เชื่อว่า จะสามารถลดปัญหาต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และในขณะเดียวกันหากแต่ละคนสามารถเปลี่ยนแผนในหัวสู่การลงมือทำ และผลักดันให้สู่ความสำเร็จ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพสู่ความสำเร็จ การเรียนรู้ในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบที่เรียนรู้สนุกและเข้าใจง่าย ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายและเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาผู้นำและทีมงานให้เป็นการทำงานที่ได้ผลและคนได้ใจ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจจุดแข็ง และสามารถพัฒนาให้เป็นจุดแกร่งของตนเองได้
 • เพื่อสร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ การรู้จักและเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่นอย่างมีรูปแบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เพื่อค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเองแล้ว จะสามารถนำพาตนเองและคนองค์กรที่มีความหลากหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้
 • เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดการโครงการและเปลี่ยนแนวไอเดียลงสู่การปฏิบัติได้

 

วิทยากร : ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กร
 • Certified StrengthsFinder
 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ผู้บริหารสายงานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  
 • ผู้เขียนหนังสือ Easy Innovation in Practice และ Spark up Thinking Card

เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรทุกตำแหน่งงานที่ต้องการพัฒนาตนเอง
 • บุคคลที่ต้องการแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตด้วย Mental Model และ Personal Mastery ส่งเสริมให้เกิด Team Building
 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ที่ต้องการประยุกต์ใช้ศาสตร์ Strengthsfinderบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นพบ “ตัวตน” ที่แท้จริงของตัวเองเพื่อการนำพาตนเองและคนองค์กรที่มีความหลากหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

 

Course Outline:

Day 1

 • Strengthsfinder® Mindset
 • What is Strengthsfinder® Mindset?
  Strengthsfinder® คือ อะไร และกรอบความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ช่วยในการพัฒนาเป็นอย่างไร
 • Main 4 Theme – Strengthsfinder®
 • 34 Strengthsfinder®
 • เข้าใจและฝึกการใช้งาน (Ignite My Own Strength)
 • ผังพรสวรรค์ เพื่อการขยายความสามารถ (Expanding Your Strengths)
 • ผังการลงมือ เพื่อการใช้งาน (Execute Your Strengths)

Day 2

 • Action to Achieved คือ อะไร
 • Action to Achieved สำคัญกับเราอย่างไร
 • Time Management ไม่ใช่การบริหารเวลา แต่เป็นการจัดลำดับความสำคัญ
 • การเปลี่ยนความความคิดในหัวสู่การลงมือปฏิบัติ ผ่านการใช้ TOP 5 Strengthsfinder®
 • การบริหารโครงการของตนเอง
 • การจัดการปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการลงมือทำ
 • Q & A

 

ค่าธรรมเนียม
ฟรี! รับรหัสแบบทดสอบออนไลน์ StrengthsFinder Assessment TOP 5 รายบุคคล
พร้อมรายงานเชิงลึกที่จะช่วยพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็งสู่ความสำเร็จ

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
7,900 บาท
Promotion
สมัคร 3 ท่านเป็นต้นไป
รับส่วนลดท่านละ 15%
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ
ส่วนลดสมาชิกได้
 

 

ท่านละ (รวม VAT 7%)
8,453 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 3%
ค่าธรรมเนียมรวม
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. อาหาร 2Breaks 1Lucnh

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 455-456 (จันทกานต์/เอราวรรณ)
E-mail : [email protected]


วิทยากร

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรให้กับภาครัฐ และเอกชน
 • ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ผู้บริหารสายงานส่งเสริมนวัตกรรม และพัฒนาองค์กร ผู้เขียนหนังสือ #Easyinnovation in Practice และ Spark up Thinking Card
 • Certified Lego SeriousPlay™ by Serious Work®
 • Certified StrengthsFinder